نمونه محاسبه برج خنک کن

cooling tower calculation example

در انتخاب یک برج خنک کن مناسب به  دو پارامتر نیازمندیم :۱- دبی آبی کندانسور چیلر و ۲-درجه حرارت مرطوب محیط

به عنوان نمونه محاسبات برج خنک کن بیان شده است

cooling towers goldman نمونه محاسبه برج خنک کن

دبی آبی کندانسور چیلر= ۱۶۹ gpm

درجه حرارت آب ورودی به کندانسور چیلر = ۸۹٫۶ F

درجه حرارت آب خروجی از کندانسور چیلر= ۹۹٫۵ F

درجه حرارت مرطوب محیط تهران= ۶۵٫۷F

RANGE= درجه حرارت آب خروجی از کندانسور چیلر- درجه حرارت آب ورودی به کندانسور چیلر RANGE=99.5-89.6= 9.9 F

APPROACH= درجه حرارت آب ورودی به کندانسور چیلر- درجه حرارت مرطوب محیط تهران

APPROACH= 89.6-65.7 =23.9 F

در نتیجه از یک دستگاه برج خنک کن فایبر گلاس با مشخصات برج خنک کن گلدمن استفاده می کنیم

قطر برج خنک کن گلدمن= ۱۶۳ cm

ارتفاع برج خنک کن=۱۹۰cm

قدرت مصرفی برج خنک کن=۱ HP

مشخصات برقی= ۳۸۰-۳-۵۰

وزن خالص برج خنک کن کیلو گرم =۱۶۷

وزن در حال کار برج خنک کن کیلو گرم=۳۶۹

افت فشار برج خنک کن فوت=۶٫۶ّ

قطر لوله تخلیه اینچ=۱

قطر لوله پر کن اینچ=۳/۴

 

 

 

Pin It on Pinterest