تعویض هوا  (Ventilation)

تعویض هوا در مقررات ملی ساختمان

طبق مقرارت ملی ساختمان تعاریف زیر برقرار است:

ساختمان با درزهای معمولی : ساختمانی که با مصالح معمولی ساخته شده باشد و درزبندی جدارهای خارجی آن امکان تعویض هوای طبیعی به میزان ۰٫۵دفعه حجم فضا در سرعت یا بیشتر را بدهد.

ساختمان با درزهای هوابند : ساختمانی که جداره های خارجی آن، از قبیل درز درها و پنجره ها، محل عبور لوله ها و کابلها و غیره با نوارهای درزبندی یا وسایل دیگر، تا اندازه ای حفاظت شده باشد که تعویض هوای طبیعی کمتر از ۰٫۵دفعه حجم فضا در ساعت باشد.

air changes goldman 300x106 تعویض هوا  (Ventilation)

تعویض هوا چیست

تعویض هوا، در هر فضایی که در اشغال و تصرف انسان است، به منظورهای زیر بایدانجام گیرد:
۱) تأمین اکسیژن برای تنفس؛
۲) جلوگیری از افزایش گاز کربنیک؛
۳) تخلیه هوای بودار، دود سیگار و گازهای زیان آور دیگر؛
۴) جلوگیری از راکد ماندن هوا؛
۵) جلوگیری از تراکم رطوبت.

تعویض هوای طبیعی

هر قسمت از فضاهای ساختمان که در اشغال و تصرف انسان باشد و تعویض هوای موردنیاز با تهویه طبیعی ممکن باشد، تعویض هوا (تهویه)ی طبیعی باید پیش بینی شود و تعویض هوای مکانیکی لازم نیست.
تعویض هوا طبیعی هر فضا باید از راه دهانه های باز یا بازشوی آن فضا به هوای بیرون از ساختمان، از قبیل در، پنجره ، دریچه، شبکه و مانندآن، صورت گیرد.

تعویض هوای مکانیکیventilation 300x242 تعویض هوا  (Ventilation)

هر قسمت از فضاهای ساختمان که در اشغال و تصرف انسان باشد و فضاهای ساختمان، که با تهویهء طبیعی نتوان تعویض هوای لازم را فراهم آورد، باید تعویض هوای مکانیکی انجام گیرد.
تعویض هوای مکانیکی باید شامل هوای رفت، هوای برگشت و یاتخلیهء هوا باشد.
الف) مقدار هوای رفت هر فضا باید تقریبا” برابر مجموع هوای برگشت و تخلیهء هوا باشد.
ب ) این سیستم باید، در صورت لزوم، در داخل فضا فشار مثبت یا منفی برقرار نماید.
تعویض هوا (تهویه)ی مکانیکی توسط سیستم های تهویه مطبوعانجام می گیرد

ادامه دارد…..

Pin It on Pinterest