Important notes of installing the Goldman’s Mini chiller

نکاتی که در هنگام نصب مینی چیلر گلدمن باید رعایت کرد

 • استفاده از شیر یکطرفه بعد از پمپ جهت عدم برگشت آب و ضربه قوچ در خط برگشت و ورود به مینی چیلرگلدمن
 • نصب فلو سویچ روی خط با فاصله مشخص از اتصالات و سایر تاسیسات روی خط رفت وخروج ازمینی چیلر
 • استفاده از منبع انبساط مناسب حتی المقدور منبع انبساط باز
 • استفاده از شیرتخلیه آب در فشار بالای ۳ بار
 • استفاده از صافی در خطی که پمپ نصب است
 • نصب گیج فشار قبل و بعد از صافی برای تشخیص گرفتگی صافی در خط برگشت و ورود به مینی چیلر
 • نصب پمپ خطی در برگشت و رعایت فاصله مشخص از اتصالات و سایر تاسیسات روی خط مینی چیلر
 • نصب گیج فشار روی خط رفت
 • نصب ترمو متر روی خط رفت و برگشت
 • نصب فیلتر روی خط پرکن آب
 • نصب شیر هواگیری روی خط برگشت

بازگشت به صفحه مینی چیلر

Pin It on Pinterest