ویسکوزیته سینماتیکی

 ویسکوزیته سینماتیکی


Metric Units British Units

Stoke Square metre per hour (m2/hr) Square foot per second (ft2/s) Square foot per hour (ft2/hr)

۱ Stoke ۱ ۰٫۳۶ ۰٫۰۰۱ ۰۷۶ ۳۹ ۳٫۸۷۵ ۰۱
۱ Square metre per hour (m2/hr) ۲٫۷۷۷ ۷۸ ۱ ۰٫۰۰۲ ۹۸۹ ۹۸ ۱۰٫۷۶۳ ۹
۱ Square foot per second (ft2/s) ۹۲۹ ۰۳ ۳۳۴٫۴۵۱ ۱ ۳۶۰۰
۱ Square foot per hour (ft2/hr) ۰٫۲۵۸ ۰۶۴ ۰٫۰۹۲ ۹۰۳ ۰٫۰۰۰ ۲۷۷ ۷۷۸ ۱

جدول ویسکوزیته

تگها :, , , , , , ,

Pin It on Pinterest

گلدمن نمایندگی انحصاری گودمن در ایران