خانه

گودمن
شرکت گلدمن اطلس نمایندگی انحصاری گودمن در ایران عرضه کننده انواع چیلر،مینی چیلر و داکت اسپلیت | کیفیت تعهد ما به شماست.

هواساز

AHU goldman هواسازهواساز های منحصر به فرد گلدمن سری GMAU یکی از بهترین هواسازهای ارائه شده در دنیا می باشد که با استفاده دانش متخصصین و با  استفادهاز نرم افزار های به روز طراحی میگردد پس از مدل کردن هواساز در نرم افزار تمام تنش های وارد شده در بدنه بررسی و بهینه می گردد و پس از آن وارد بخش تولید می گردد پس از ساخت، هواساز در سالن های مجهز به فن آوری روز تست شده  و مطابق استاندارد بررسی کنترل کیفیت میگردد. pdf هواسازدریافت کاتالوگ هواساز گلدمن مشخصات فنی:
  شرح Unit Size GMAU
۰۰۲ ۰۰۳ ۰۰۴ ۰۰۶ ۰۰۷ ۰۱۰
Airflow range, cfm ۹۰۰– ۲۵۰۰ ۱۲۰۰– ۳۱۰۰ ۱۷۰۰– ۴۶۰۰ ۲۲۰۰– ۶۰۰۰ ۲۹۰۰– ۷۷۰۰ ۳۶۰۰– ۹۷۰۰
cfm @ 500 ft/min through large face area coil ۱۵۵۰ ۱۹۵۰ ۲۸۵۰ ۳۷۵۰ ۴۸۰۰ ۶۰۵۰
Height × width, inches ۲۶ × ۳۸ ۳۰ × ۴۰ ۳۰ × ۵۲ ۳۴ × ۵۸ ۳۶ × ۶۴ ۴۲ × ۶۶
Cooling coil face area, sq ft
Extended/staggered large ۳٫۹ ۴٫۸ ۶٫۶ ۸٫۵ ۱۰٫۷ ۱۳٫۵
Large ۳٫۱ ۳٫۹ ۵٫۷ ۷٫۵ ۹٫۶ ۱۲٫۱
Extended/staggered medium ۲٫۶ ۳٫۴ ۴٫۷ ۶٫۴ ۸٫۳ ۹٫۸
Medium ۲٫۱ ۲٫۸ ۴٫۱ ۵٫۶ ۷٫۴ ۸٫۸
Small N/A ۲٫۳ ۳٫۳ ۴٫۷ ۶٫۴ ۷٫۷
Fan section–depth, inches
Largest housed fan & motor avail. w/ top hor. dischg. ۳۲ ۳۲ ۳۶ ۴۰ ۴۰ ۴۶
Largest inline fan and motor available N/A N/A N/A N/A N/A ۴۴
Largest belt drive plenum fan & motor available N/A N/A N/A N/A ۳۴ ۴۲
Largest direct drive plenum fan & motor available N/A N/A N/A ۲۰ ۲۰ ۵۴
Largest twin fan and motor available N/A N/A N/A ۵۰ ۵۶ ۵۶
Largest 1 × ۳ fan array and motor available N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Largest 2 × ۲ fan array and motor available N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Largest 2 × ۳ fan array and motor available N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Mixing box–depth, inches
Mixing box only ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۲ ۲۴
Mixing box with flat filter ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۶ ۲۸
Mixing box with angular filter ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۴ ۴۶
Economizer–depth, inches
۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۴ ۴۸
Blender–depth, inches
Largest Kees ۱۸ ۲۰ ۲۴ ۲۶ ۲۸ ۳۴
Largest Blender Products IV ۱۸ ۲۲ ۲۶ ۳۰ ۳۴ ۳۸
Side load filter sections–depth, inches
Flat 2″ and 4″ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
۲″ angular ۳۲ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
Cartridge (12″ deep w/2″ pre-filter) ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲
Bag (36″ w/2″ pre-filter) ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
Front load filter sections–depth, inches
Cartridge (12″ deep w/2″ pre-filter) ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
Bag (36″ w/2″ pre-filter) ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
Face and bypass–depth, inches
Internal ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
External ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۴
Coil sections–depth, inches
Heating only (2-row water) ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
Cooling only (4-row water) ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸
Cooling only (6-row water) ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
Cooling & reheat (12-row cooling & 1-row heating) ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
Vertical cooling only (6-row water) ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶
Multizone coil section–depth, inches
۳-deck horizontal with dampers N/A N/A ۴۰ ۴۲ ۴۲ ۵۲
Access sections–depth, inches
۱۶″ deep ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
۲۴″ deep ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
۳۰″ deep ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
۳۶″ deep ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
۴۲″ deep ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
۴۸″ deep ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸
۵۴″ deep ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴
Diffuser–depth, inches
With housed fan ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶
With inline fan N/A N/A N/A N/A N/A ۱۸
Attenuator–depth, inches
Short ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
Medium ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲
Long ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴
Supply or return plenum–depth, inches
Top, bottom or end opening ۱۴ ۱۶ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲
* Based on typical industry sizes. Vision air handling units are available in 2 inch increments of height and width to fit the exact space requirements. Front load filter sections include 24″ upstream plenum section with tread plate for heavy duty floor liner.

برگشت به بالا

Data Unit Size GMAU
۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۶
Airflow range, cfm ۴۲۰۰– ۱۱,۲۰۰ ۵۰۰۰– ۱۳,۵۰۰ ۶۰۰۰– ۱۶,۰۰۰ ۷۳۰۰– ۱۹,۴۰۰ ۸۵۰۰– ۲۲,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰– ۲۶,۵۰۰
cfm @ 500 ft/min through large face area coil ۷۰۰۰ ۸۴۰۰ ۱۰,۰۵۰ ۱۲,۱۵۰ ۱۴,۱۵۰ ۱۶,۷۰۰
Height × width, inches ۴۲ × ۷۴ ۴۶ × ۸۰ ۴۶ × ۸۰ ۶۰ × ۸۶ ۶۰ × ۹۸ ۶۶ × ۱۰۲
Cooling coil face area, sq ft
Extended/staggered large ۱۵٫۴ ۱۸٫۳ ۲۱٫۹ ۲۷٫۴ ۳۱٫۹ ۳۷٫۱
Large ۱۴٫۰ ۱۶٫۸ ۲۰٫۱ ۲۴٫۳ ۲۸٫۳ ۳۳٫۴
Extended/staggered medium ۱۱٫۲ ۱۳٫۷ ۱۷٫۲ ۲۱٫۳ ۲۴٫۸ ۲۹٫۷
Medium ۱۰٫۲ ۱۲٫۶ ۱۵٫۸ ۱۸٫۲ ۲۱٫۲ ۲۴٫۱
Small ۸٫۹ ۱۱٫۲ ۱۴٫۴ ۱۶٫۷ ۱۹٫۵ ۲۲٫۳
Fan section–depth, inches
Largest housed fan & motor avail. w/ top hor. dischg. ۴۶ ۵۰ ۵۲ ۵۸ ۵۸ ۵۸
Largest inline fan and motor available ۴۴ ۵۰ ۵۴ ۶۴ ۶۴ ۷۰
Largest belt drive plenum fan & motor available ۴۲ ۴۸ ۵۲ ۵۶ ۵۸ ۶۲
Largest direct drive plenum fan & motor available ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۶۶ ۷۸ ۸۴
Largest twin fan and motor available ۵۸ ۵۸ ۶۶ ۶۶ ۷۴ ۸۲
Largest 1 × ۳ fan array and motor available N/A ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۶
Largest 2 × ۲ fan array and motor available N/A N/A ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۶
Largest 2 × ۳ fan array and motor available N/A N/A ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۶
Mixing box–depth, inches
Mixing box only ۲۴ ۲۶ ۳۰ ۳۲ ۳۲ ۳۶
Mixing box with flat filter ۲۸ ۳۰ ۳۴ ۳۶ ۳۶ ۴۰
Mixing box with angular filter ۴۶ ۴۸ ۵۲ ۵۴ ۵۴ ۵۸
Economizer–depth, inches
۴۸ ۵۲ ۶۰ ۶۴ ۶۴ ۷۲
Blender–depth, inches
Largest Kees ۳۶ ۳۸ ۴۲ ۴۶ ۴۸ ۵۸
Largest Blender Products IV ۴۰ ۴۶ ۴۸ ۵۲ ۶۰ ۶۴
Side load filter sections–depth, inches
Flat 2″ and 4″ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
۲″ angular ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۲ ۳۲ ۳۲
Cartridge (12″ deep w/2″ pre-filter) ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲
Bag (36″ w/2″ pre-filter) ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
Front load filter sections–depth, inches
Cartridge (12″ deep w/2″ pre-filter) ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
Bag (36″ w/2″ pre-filter) ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
Face and bypass–depth, inches
Internal ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
External ۲۴ ۲۶ ۳۰ ۳۲ ۳۲ ۳۴
Coil sections–depth, inches
Heating only (2-row water) ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
Cooling only (4-row water) ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸
Cooling only (6-row water) ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
Cooling & reheat (12-row cooling & 1-row heating) ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
Vertical cooling only (6-row water) ۳۶ ۳۶ ۴۲ ۴۸ ۴۸ ۵۴
Multizone coil section–depth, inches
۳-deck horizontal with dampers ۵۲ ۵۴ ۵۶ ۶۰ ۶۰ ۷۰
Access sections–depth, inches
۱۶″ deep ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
۲۴″ deep ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
۳۰″ deep ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
۳۶″ deep ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
۴۲″ deep ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
۴۸″ deep ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸
۵۴″ deep ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴
Diffuser–depth, inches
With housed fan ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۲۴ ۲۴ ۲۴
With inline fan ۱۸ ۱۸ ۲۲ ۲۶ ۲۶ ۲۸
Attenuator–depth, inches
Short ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
Medium ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲
Long ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴
Supply or return plenum–depth, inches
Top, bottom or end opening ۲۲ ۲۴ ۲۸ ۳۰ ۳۰ ۳۲
* Based on typical industry sizes. Vision air handling units are available in 2 inch increments of height and width to fit the exact space requirements. Front load filter sections include 24″ upstream plenum section with tread plate for heavy duty floor liner.

برگشت به بالا

Data Unit Size GMAU
۰۳۰ ۰۴۰ ۰۵۴ ۰۵۷ ۰۶۰ ۰۶۵
Airflow range, cfm ۱۱,۵۰۰– ۳۱,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰– ۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰– ۵۴,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰– ۵۷,۵۰۰ ۲۳,۱۰۰– ۶۱,۶۰۰ ۲۴,۶۰۰– ۶۵,۶۰۰
cfm @ 500 ft/min through large face area coil ۱۹,۳۰۰ ۲۴,۵۰۰ ۳۳,۳۰۰ ۳۵,۹۰۰ ۳۸,۴۵۰ ۴۱,۰۰۰
Height × width, inches ۶۸ × ۱۱۶ ۸۰ × ۱۲۰ ۹۲ × ۱۳۶ ۹۸ × ۱۳۶ ۱۰۴ × ۱۳۶ ۱۱۰ × ۱۳۶
Cooling coil face area, sq ft
Extended/staggered large ۴۲٫۹ ۵۸٫۰ ۷۶٫۹ ۸۲٫۰ ۸۷٫۱ ۹۲٫۲
Large ۳۸٫۶ ۴۹٫۰ ۶۶٫۶ ۲۴٫۳ ۲۸٫۳ ۳۳٫۴
Extended/staggered medium ۳۴٫۳ ۴۰٫۱ ۶۱٫۵ ۷۱٫۸ ۷۶٫۹ ۸۲٫۰
Medium ۳۰٫۰ ۳۵٫۷ ۵۱٫۲ ۵۱٫۲ ۵۶٫۴ ۶۱٫۵
Small ۲۷٫۹ ۳۱٫۲ ۴۶٫۱ ۴۶٫۱ ۵۱٫۲ ۵۶٫۴
Fan section–depth, inches
Largest housed fan & motor avail. w/ top hor. dischg. ۷۰ ۸۰ ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۲
Largest inline fan and motor available ۷۰ ۹۰ ۹۶ ۹۶ ۹۶ ۹۶
Largest belt drive plenum fan & motor available ۶۲ ۷۰ ۸۲ ۸۲ ۸۲ ۸۲
Largest direct drive plenum fan & motor available ۸۶ ۸۶ ۸۶ N/A N/A N/A
Largest twin fan and motor available ۸۲ ۸۲ N/A N/A N/A N/A
Largest 1 × ۳ fan array and motor available ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲
Largest 2 × ۲ fan array and motor available ۵۲ ۵۲ ۵۸ ۶۲ ۶۴ ۶۴
Largest 2 × ۳ fan array and motor available ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲
Mixing box–depth, inches
Mixing box only ۳۶ ۴۰ ۴۶ ۵۰ ۵۴ ۵۶
Mixing box with flat filter ۴۰ ۴۴ ۵۰ ۵۴ ۵۸ ۶۰
Mixing box with angular filter ۵۸ ۶۲ ۶۸ ۷۲ ۷۶ ۷۸
Economizer–depth, inches
۷۲ ۸۰ ۹۲ ۱۰۰ ۱۰۸ ۱۱۲
Blender–depth, inches
Largest Kees ۵۸ ۶۸ ۷۶ ۸۰ ۸۴ ۸۴
Largest Blender Products IV ۷۰ ۷۴ ۸۸ ۸۸ ۹۲ ۹۲
Side load filter sections–depth, inches
Flat 2″ and 4″ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
۲″ angular ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲
Cartridge (12″ deep w/2″ pre-filter) ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲
Bag (36″ w/2″ pre-filter) ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
Front load filter sections–depth, inches
Cartridge (12″ deep w/2″ pre-filter) ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
Bag (36″ w/2″ pre-filter) ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
Face and bypass–depth, inches
Internal ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
External ۳۸ ۴۴ ۵۰ ۵۴ ۵۶ ۵۸
Coil sections–depth, inches
Heating only (2-row water) ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
Cooling only (4-row water) ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸
Cooling only (6-row water) ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
Cooling & reheat (12-row cooling & 1-row heating) ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
Vertical cooling only (6-row water) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Multizone coil section–depth, inches
۳-deck horizontal with dampers ۷۰ ۷۶ ۸۸ N/A N/A N/A
Access sections–depth, inches
۱۶″ deep ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
۲۴″ deep ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
۳۰″ deep ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
۳۶″ deep ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
۴۲″ deep ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
۴۸″ deep ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸
۵۴″ deep ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴
Diffuser–depth, inches
With housed fan ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
With inline fan ۳۰ ۳۶ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸
Attenuator–depth, inches
Short ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
Medium ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲
Long ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴
Supply or return plenum–depth, inches
Top, bottom or end opening ۳۲ ۳۸ ۴۲ ۴۸ ۵۲ ۵۴
* Based on typical industry sizes. Vision air handling units are available in 2 inch increments of height and width to fit the exact space requirements. Front load filter sections include 24″ upstream plenum section with tread plate for heavy duty floor liner.

برگشت به بالا

Data Unit Size
۷۷ ۹۰ ۱۰۷ ۱۲۰ ۱۲۹
Airflow range, cfm ۲۹,۰۰۰– ۷۷,۵۰۰ ۳۳,۶۰۰– ۸۹,۵۰۰ ۴۰,۳۰۰– ۱۰۷,۴۰۰ ۴۵,۶۰۰– ۱۲۱,۸۰۰ ۴۸,۴۰۰– ۱۲۹,۰۰۰
cfm @ 500 ft/min through large face area coil ۴۸,۵۰۰ ۵۵,۹۰۰ ۶۷,۱۰۰ ۷۶,۲۰۰ ۸۰,۶۰۰
Height × width, inches ۱۰۸ × ۱۶۸ ۱۰۸ × ۱۹۲ ۱۲۲ × ۱۹۲ ۱۲۲ × ۲۱۶ ۱۲۲ × ۲۲۸
Cooling coil face area, sq ft
Extended/staggered large N/A N/A N/A N/A
Large ۹۶٫۸۸ ۱۱۱٫۹ ۱۳۴٫۲۵ ۱۵۲٫۲۵ ۱۶۱٫۲۵
Extended/staggered medium N/A N/A N/A N/A
Medium ۷۷٫۵ ۸۹٫۵ ۹۶٫۹۶ ۱۰۹٫۹۶ ۱۱۶٫۴۶
Small N/A N/A N/A N/A
Fan section–depth, inches
Largest housed fan & motor avail. w/ top hor. dischg. ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۲
Largest belt drive plenum fan & motor available ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸
Largest direct drive plenum fan & motor available ۹۴ ۹۴ ۹۴ ۹۴ ۹۴
Largest 1 × ۳ fan array and motor available ۵۸ ۶۲ ۶۲ ۶۴ ۶۴
Largest 2 × ۲ fan array and motor available ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴
Largest 2 × ۳ fan array and motor available ۵۸ ۶۲ ۶۲ ۶۴ ۶۴
Mixing box–depth, inches
Mixing box only ۶۴ ۶۴ ۷۲ ۷۲ ۷۲
Economizer–depth, inches
۱۱۸ ۱۱۸ ۱۳۶ ۱۳۶ ۱۳۶
Blender–depth, inches
Largest Kees ۶۸ ۷۲ ۸۰ ۸۴ ۸۴
Largest Blender Products IV ۷۸ ۸۶ ۹۲ ۹۲ ۹۲
Side load filter sections–depth, inches
Flat 2″ and 4″ ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴
Cartridge (12″ deep w/2″/۴″ pre-filter) ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴
Bag (36″ w/2″/۴″ pre-filter) ۴۴/۴۶ ۴۴/۴۶ ۴۴/۴۶ ۴۴/۴۶ ۴۴/۴۶
Front load filter sections–depth, inches
Cartridge (12″ deep w/2″ pre-filter) ۲۰/۲۰ ۲۰/۲۰ ۲۰/۲۰ ۲۰/۲۰ ۲۰/۲۰
Bag (36″ w/2″ pre-filter) ۴۴/۴۴ ۴۴/۴۴ ۴۴/۴۴ ۴۴/۴۴ ۴۴/۴۴
Face and bypass–depth, inches
Internal ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
External ۵۸ ۵۸ ۶۴ ۶۴ ۶۴
Coil sections–depth, inches
Heating only (2-row water) ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
Cooling only (4-row water) ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸
Cooling only (6-row water) ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸
Cooling & reheat (12-row cooling & 1-row heating) ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
Access sections–depth, inches
۱۶″ deep ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
۲۴″ deep ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
۳۰″ deep ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
۳۶″ deep ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
۴۲″ deep ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
۴۸″ deep ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸
۵۴″ deep ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴
Diffuser–depth, inches
With housed fan ۴۲ ۴۶ ۴۶ ۴۶ ۴۶
Attenuator–depth, inches
Short ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
Medium ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲
Long ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴
Supply or return plenum–depth, inches
Top, bottom or end opening ۳۶ ۵۲ ۶۰ ۶۰ ۶۰
* Based on typical industry sizes. Vision air handling units are available in 2 inch increments of height and width to fit the exact space requirements. Front load filter sections include 24″ upstream plenum section with tread plate for heavy duty floor liner.

برگشت به بالا

       

ضربه قوچ چیست

ضربه قوچ چیست

پمپ ها مهمترین بخش تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع می باشد که در مسیر چیلر و هواسازها و یا یونیت های کوچکتر مانند فن کویل قرار می گیرند . پمپ ها می توانند در برخی ار موارد خسارت جبران ناپذیری به سیستم وارد کنند از این رو بررسی علل و عوامل آن یک امری اجتناب ناپدیر است

ضربه قوچ:

منظر لغوی از واژه فرانسوی Coup DE Belier گرفته شده است و Water Hammer مترادف انگلیسی آن ‌به معنی چکش آبی است ، که حاصل تبدیل انرژی سینتیک (Kinetic energy) به انرژی الاستیسیته (Elasticity energy) می باشد یا به بیان دیگر تغییر یا قطع ناگهانی در سرعت جریان سیال در یک شبکه موجب ضربه قوچ می شود . در موقع قطع ناگهانی برق پمپ ، نیروی محرکه دوران دهنده پروانه پمپ سریع قطع می گردد ، به همین دلیل سرعت جریان سیال بطور ناگهانی تغییر می یابد ، و انرژی سینتیک از حالت فشار به مکش در خروجی پمپ تبدیل می شود ، در این تغییر ، امواج فشاری شدیدی در امتداد لوله خروجی پمپ پیش می رود ، و این امواج در اثر برخورد با مانع که منبع آب است منعکس و برگشت می کند ، موج برگشتی جهت جریان سیال را در پمپ عوض کرده و دبی ماکزیممی در جهت عکس ، از پمپ جریان می یابد و پمپ به صورت توربین در جهت عکس چرخش اولیه خود شروع به چرخش می نماید و برای مدت کوتاهی پمپ همانند توربین آبی عمل می نماید. بر اثر قطع ناگهانی نیروی محرکه پمپ ، برای زمان کوتاهی پمپ مانند توربین آبی (Water Turbine) عمل می نماید ، و کاهش ناگهانی حرکت سیال موجب می شود ، فشار داخل لوله خروجی پمپ از فشار اتمسفر کمتر گردد . همچنین به علت اصطکاک درونی پمپ و موتور ، کاهش قابل ملاحظه ای در خروجی پمپ ایجاد می نماید ، که مجموعه این عوامل باعث تبخیر آب و قطع جریان آن در خروجی پمپ می شود ، و حداقل فشاری در حد فشار بخار آب در لوله خروجی ایجاد می گردد . وجود بخار باعث جدا شدن ستون آب از پمپ می گردد (پدیده جدا شدن ستون آب ، همان جدا شدن مایع است ، که در اثر کشش بیش از حد ، وقتی فشار کاهش یافته و نزدیک فشار تبخیر می شود به وجود می آید) ، و این کاهش فشار در لوله با سرعت و به صورت موج حرکت نموده ، و ادامه پیدا می کند، تا به مخزنی که آب به آن پمپ می شود ، می رسد ، این حرکت مرجی بر اثر برخورد با این مانع منعکس گشته ، و ستونهای آب جدا شده مجدداٌ به هم متصل شده و به صورت یک موج افزایش یافته دوباره به سمت پمپ برمی‌گردد . و به پمپ ضربه قوچ وارد می نماید  ، و این پدیده مجدداً تکرار می شود . در خلال حرکت موج فشار در لوله ، مقداری از انرژی آن در اثر اصطکاک از بین می رود . موج فشاری ناشی از افزایش فشار موج تراکم و موج فشاری ناشی از کاهش فشار موج انبساط نام دارد ، امواج تراکم در برخورد با مانع نرم مانند منبع آب ، هوا و … به صورت موج انبساط و در برخورد با مانع سخت مانند شیر یکطرفه ، دیوار و … بصورت اموج تراکم منعکس می شود ، این مسئله در مورد موج انبساط نیز صدق می کند . افت فشاری که بر اثر اصطکاک داخل لوله به وجود می آید روی نوسانات فشار تأثیر نموده و کم کم آن را مستهلک و سیستم به حالت تعادل در می آید . پتانسیل تخریبی ضربه قوچ با صدای ناشی از آن قابل تشخیص است، ولی مواردی بوده است که صدای ضربه قوچ شنیده نشده است ، اما باعث منهدم شدن لوله گردیده ، که پس از آنالیز آن مشخص شده است که تخریب به وسیله پدیده ضربه قوچ بوده است ، ضربه قوچ سریع و زود گذر است ، ولی ضربات بسیار مخرب دارد ، و تعیین شدت آن در بعضی از مواقع بی نهایت دشوار می باشد. پدیده ضربه قوچ در زمان استارت پمپ هم به وجود می آید و باعث ازدیاد فشار اضافی در پمپ و لوله می گردد . ولی مشکلات و مخاطرات ناشی از آن کمتر از ضربه قوچ هنگام خاموش شدن پمپ می باشد. در ابتدای راه اندازی پمپ ، میزان جریان آب حدود صفر می باشد ، و با ازدیاد ناگهانی فشار بر اثر چرخش پروانه و ایجاد جریان سریع ، موج فشاری برابر با فشار ضربه قوچ (در حالتی که شیر بسته باشد ) ایجاد می نماید ، این پدیده را با نیمه باز گذاشتن شیر خروجی پمپ می توان کنترل و فشار اضافی ایجاد شده را کاهش داد.

هواساز چیست

هواساز دستگاهی است که با انجام عملیاتی همچون تغییر دما، افزایش یا کاهش رطوبت، تصفیه و تنظیم سرعت، مشخصات هوا را تغییر داده و آن را مطبوع می سازد. سیال گرم یا سرد از طریق سیستم مرکزی در اختیار هواساز قرار می گیرد اما سایر مشخصات هوا با توجه به امکانات و تجهیزات جانبی توسط هواساز تغییر نموده و تنظیم می شود. هواساز ها از نظر ساختار و شکل ظاهری در دو گروه عمده افقی و عمودی دسته بندی می شوند همچنین هواساز ها از نظر نحوه قرار گیری فن دمنده و کویل ها در دو گروه عمده جریان دهشی و جریان مکشی جای می گیرند. در هواساز های جریان دهشی فن دمنده قبل از کویل ها قرار می گیرد و هوا را به روی کویل هدایت می کند و در هواساز های جریان مکشی فن هواساز بعد از کویل تعبیه شده و هوا را از روی کویل می کشد هواساز از بخشهای اصلی فیلترباکس , فن , کویل های گرمایی و سرمایی , رطوبت زن و تجهیزات کنترلی تشکیل می شود. کویل های گرمایی هواساز معمولا با آب داغ، بخار و برق عمل می کنند . کویلهای سرمایی هواساز با آب سرد شده توسط چیلر و یا مستقیما با یک ماده مبرد که از کمپرسور می آید کار می کنند . در حالت دوم کویل دستگاه هواساز اواپراتور یک سیستم تبرید می باشد . با تنظیم های مختلف بخش های گرمایی , سرمایی , رطوبت زن و غیره در مجموعه دستگاه هواساز می توان سیستم های مختلف تهویه مطبوع را برای پروژه های با شرایط متفاوت طراحی نمود . دستگاه هواساز معمولا با دو کانال ؛ رفت و برگشت هوا به داخل ساختمان و به وسیله یک کانال به هوای تازه با خارج در ارتباط است. ویژگی ها هواساز : سرعت هوا روی کویل سرد معمولاً fpm 500 فوت در دقیقه و در مناطق مرطوب ۴۰۰fpm فوت در دقیقه برای هواساز ها اختیار میشود. بار های سرمایی و گرمایی توسط نرم افزار برای هواساز محاسبه می شود. از فن های سانتریفیوژ بکوارد و فوروارد تسمه پولی و یا دایرکت درایو و در هواساز هایژنیک از فن پلاگ استفاده می شود. الکترو موتور ساخت شرکت زیمنس با کلاس حرارتی F کلاس حفاظتیIP54  مناسب برای فن هواساز استفاده میشود. متعلقات و امکانات قابل سفارش هواساز : ‏ فیلترهای کیسه ای برای هواساز با قابلیت جذب غبار  ۴۵%-۹۵% ‏درکلاسهای EU2-EU51  وفیلتر HEPA‏ با قابلیت جذب غبار۰٫۳ ‏ میکرون و فیلتر ULPA ‏با قابلیت حبذب غبار  ۰٫۱۲‏میکرون و افت فشار کار  ۱ in.H2o. ‏ باکس ایرواشر دمپرهای موتوری برای هوای برگشتی با سنسور دما هواساز رطوبت زن بخار ‏ رطوبت زن الکتریکی آب در خروجی فن که دراین حالت یک زیر آب در قسمت پائین فن هواساز نصب می گردد. ‏ رطوبت زن پاششی قسمت پائین فن هواساز نصب می گردد هیتر الکتریکی نصب سیستم کنترل هوشمند برای هواساز با امکانات زیر: ‏    الف) میکرو پرو سسور جهت مدیریت پارامترهای عمکرد دستگاه هواساز ‏    ب) تجهیز دمپر به الکترو موتور الکتریکی ‏    ج) سنسورکنترل کننده فشار اتاق ‏    چ) شیر موتوری سه راهه ‏    ح) شیر موتوری بخار خ) سنسور کنترل کننده دمای هوای برگشتی یا هوای رفت

تهویه مطبوع چیست

تهویه مطبوع چیست

مشخصه اصلی تهویه مطبوع(Air conditioning)  این است که با شرایط هوا در  فضاها در ارتباط می باشد .سیستم های تهویه مطبوع علاوه بر کنترل دما،  رطوبت و سرعت وزش هوا را نیز به همراه تصفیه و تمیز کردن آن شامل می شود. تهویه مطبوع کاربردهای فراوانی دارد که یکی از آن کاربردهای تهویه مطبوع در بخش ساختمان می باشد. به سیستمی که وظیفه عمده آن مطبوع کردن هوا برای راحتی انسان است تهویه مطبوع خانگی می گویند. نمونه ای از این سیستم ها را می توان در ویلا، مجتمع مسکونی،دفاتر، فروشگاه ها، امکان تجاری کوچک و بزرگ،مراکز خرید، رستوران، هتل ها،ساختمان های عمومی، هواپیماها، کشتی ها و… مشاهده نمود.

در هوای تابستان و زمستان، تهویه مطبوع به دو صورت انجام می شود.عملکرد سیستم در تهویه هوای تابستان به غیر از خنک کاری، حذف رطوبت اضافی از فضا می باشد در صورتی که در زمستان با توجه به سرمای محیط سرد معمولا رطوبت پایین بوده که باید به رطوبت زنی شود. در تهویه مطبوع تابستانی از سیستم تبرید و رطوبت زدایی و در تهویه زمستانی از پمپ حرارتی و رطوبت زن  استفاده می شود

واحد تبرید

حد استاندارد تبرید تن تبرید یا تن برودتی بوده که برابر است با نرخ حرارت نهان مورد نیاز برای بدست آوردن ۱ تن یخ صفر درجه از آب صفر درجه سلسیوس در طول یک شبانه روز یا ۲۴ ساعت .

آنتالپی انجماد آب در واحد انگلیسی در ۳۲ درجه فارنهایت ۱۴۴ Btu/lb می باشد. بنابراین

۱TR= 2000 [lb] * 144 [btu/lb]  / ۲۴ [hr]= 12000[btu/hr

در کل ۱ TR معادل با ۱۲۰۰۰ btu/hr گرمایی است که در هر دقیقه منتقل می شود. بنابراین یک دستگاه با ۲ تن تبرید قادر به خنک کاریbtu/hr  ۲۴۰۰۰ می باشد. درحال حاضر این واحد در انگلستان و امریکا و مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از کشورها از واحد Kw استفاده می شود .

 حرارت نهان: کمیتی است در علم سیالات که در سال ۱۷۵۰ توسط جوزف بلاک گرمای نهان (latent heat)   بیان شده است معنی لغوی آن از لاتین گرفته شده که به معنی پنهان کردن است. به مقدار گرمای آزاد یا جذب شده توسط یک ماده شیمیایی بدون اینکه دمای آن تغییر کند گفته می شود. مانند تغییر فاز یخ در لحظه ذوب شدن یا جوشیدن آب در ۱۰۰ درجه سانتی گراد.

دو نوع از شایع ترین این کمیت گرمای نهان ذوب و جوش است. این اصطلاحات در زمانی که ماده از یک فاز به فاز دیگر می رود مفهوم پیدا می کند. در هر دو مورد فرایند گرماگیر است رفتن از فاز جامد به مایع به گاز و برعکس آن ها گرماگیر محسوب می شود.یک مولکول آب تغییر فاز دهد و به فاز بخار برود به انرژی نیاز دارد که بتواند بر نیروهای بین مولکولی آب غلبه کند پس بنابراین با این تبدیل، دمای مولکول های اطراف پایین آمده. اگر بخار آب به کندانسه تبدیل شود انرژی نهان گرفته شده به انرژی محسوس آزاد شده در سطح تبدیل می شود.

این مطلب ویژه آگاهی دانشجویان،مهندسین مشاور  رشته های غیر مرتبت و اطلاعات عمومی ارائه شده است.

معماری و تاثیر آن بر نحوه وزش باد

انرژی باد نظیر سایر منابع انرژی تجدیدپذیر، از نظر جغرافیایی گسترده و در عین حال به صورت پراکنده و تقریباً همیشه در دسترس می باشد. انرژی باد طبیعتی نوسانی و متناوب داشته و وزش دائمی ندارد. این انرژی تا پیش از انقلاب صنعتی به عنوان یک منبع انرژی، به طور گسترده ای مورد بهره برداری قرار می گرفت. ولی، در دوران حاضر، استفاده از سوخت های فسیلی، جایگزین انرژی باد شد. ساختمان ها باید دارای مسیری برای گردش باد و عبور جریان هوا در اطراف باشند. عامل فاصله بین بلوکهای ساختمانی، جهت زدودن رطوبت نیز مورد توجه فراوان می باشد. عواملی که در جریان هوا به داخل موثرند و به تفکیک در ذیل مورد بررسی قرار گرفته اند عواملی که در شکل و سرعت جریان هوا در داخل ساختمان تأثیر دارند، شامل موارد زیر می شود:
 • جهت استقرار:حداکثر فشار هوا در جبهه رو به باد ساختمان زمانی ایجاد می شود، که نمای ساختمان عمود برجهت وزش باد باشد. حداکثر سرعت جریان هوای داخل نیز در چنین حالتی ایجاد می شود. اگر در یک مجموعه و محیط باز، ساختمان های یک طبقه بصورت شبکه ای از ردیف های پشت سر هم قرار گیرند، منطقه هوای ساکن پشت به باد اولین ردیف، بر ردیف دو م منطبق می گردد. فاصله ای معادل ۶ برابر ارتفاع ساختمان لازم است تا جریان هوای مناسبی برای ردیف دوم تأمین.) گردد
 •  خصوصیات خارجی: در استقرار ساختمان در محوطه و نیز در جایگزینی بازشوهای ساختمان ، باید توجه داشت که ساختمان و بازشوهای آن ، در سایه باد موانع رو به باد قرار نگیرند. سرعت باد بوسیله سطوح ناهماهنگ ، مثل ساختمانهای پراکنده ، دیوارها، حصارها، درخت ها و بوته ها کاهش می یابد. خصوصیات خارجی ساختمان به خودی خود می تواند تأثیر زیادی در تولید فشار هوا داشته باشد. اگر جریا ن هوا با زاویه ۴۵ درجه بر نما ی ساختمان بوزد، یک دیوار بال مانند در انتهای پشت به باد ساختمان ، یا بال جلو آمده یک ساختمان می تواند فشار باد را دو برابرنماید. چنین تأثیر مشابهی را می توان با جلو آمدگیهای رو به باد لبه بام  ایجاد کرد
 • تقسیم فضای داخلی: هرگاه، یک جریا ن وارد شونده وادار به تغییر جهت در یک فضا گردد، انرژ ی ذاتی جریان بطور قابل توجهی آزاد می گردد. این امر هنگامی اتفاق می افتد که عر ض یک ساختمان بی ش ازعمق اتاق هایش باشد. لاز م است که هر اتاق در ارتباط با دیگر اتاق ها تهویه شود. با قرار دادن پارتیشن های داخلی در محل های مناسب، می توان سطح بزرگ تری از فضا را بطورطبیعی و یا گاه با تغییرات محدود ی در سرعت جریان هوا تهویه نمود.
 • کوران
 • کنترل بازشوها
 • تاثیر محوطه
نتیجه گیری در پلان
 • تأثیر مستقیم پیش آمدگی در پلان
 • ایجاد پخ در کنج ها و زوایای مقابل باد جهت افزایش بهره وری از انرژی باد
 • تعبیه بازشو در محل کوران در اطراف ساختمان صرفاً جهت ورود باد به داخل
 • استفاده از جلوزدگی بام
 • استفاده از پارتیشن بندی و مبلمان مناسب
 • قرارگیری ساختمان بطوری که ایجاد جریان هوا در اطراف را ایجاد کند.
 • تعبیه ورودی در محل عقب نشسته پلان.
عوامل ذکر شده در ساختمان های جدید ساخت رعایت نشده اند. به طور مثال، ایجاد جلوزدگی و عقب رفتگی در بخشی از بنا، هم اکنون توسط ساکنین رعایت نمی شود. این امر سبب شده، تا عملاً از جریان موثر باد برای ورود به داخل کاسته شود. با در نظر گرفتن فاصله ها، جهت قرارگیری ساختمان ها، تعبیه مناسب بازشوها و امکان ورود جریان هوا ما بین بلوک ها، می توان نزدکی شدن به اهداف در استفاده از تهویه طبیعی در این منطقه را امکان پذیرتر ساخت. – ساختمان ها می بایستی با یک الگوی نامنظم در سایت چیده شوند و از قرار دادن مسیرهای پیوسته طولانی و فضای باز کوچک بین بناها در جهت باد غالب پرهیز شود. – ساختمان های رو به جنوب، در یک حالت طراحی-مثلاً استفاده از درخت در نمای جنوبی- در مقابل باد، ایمن می شوند، بدون اینکه میزان دریافت انرژی خورشیدی در آنها تغییر یابد. – ساختمان های هم ارتفاع از لحاظ ایمنی در مقابل باد، بهترین چیدمان را دارند

تنظیم دمای برای حداکثر بهره‌وری

نکاتی که مدیران و تکنسین‌های تهویه باید برای تنظیم دمایی که حداکثر بهره‌وری را داشته باشند،رعایت کنند:
 • حداکثر دمایی که باید در زمستان برای ساختمان‌های مسکونی در نظر گرفته شود ۲۱ درجه سانتی‌گراد و در ساعات خالی از سکنه‌ ۱۵ درجه سانتی‌گراد است. تکنسین‌ها باید اطمینان حاصل کنند که این دما قابلیت تنظیم بین ۳ تا ۵ درجه فارنهایت را داشته باشد تا سکنه مجبور به خاموش و روشن کردن مکرر سیستم نداشته باشند که نه‌تنها میزان مصرف انرژی را بالا می‌برد بلکه فرسودگی سیستم را هم به همراه خواهد داشت
 • در ساختمان‌های اداری با ساعات اشتغال مشخص، تکنسین‌ها سیستم گرمایش را می‌توانند فقط برای ساعات رفت‌وآمد تنظیم کنند و در ساعات غیر اداری دما بسیار پایین‌تری در نظر گرفته شود
 •         تکنسین‌‌ها راه‌های خروجی ساختمان را برای جلوگیری از هدر رفت انرژی باید مسدود کنند؛
 • در صورتی  که شرایط آب و هوایی بیرون خیلی مرطوب نباشد می‌توان سیستم را خاموش کرده و تغییر کاربری را به اواخر تابستان و یا اوایل پاییز موکول کنند و در این مدت از هوای خنک طبیعی همراه با گذر از فیلتر بهره برد؛
 • مدیر ساختمان و مجموعه می‌تواند اگر لازم باشد از تجهیزات تنظیم سرعت هوا نیز استفاده کند؛
 • در این صورت می‌توان به‌جای هوای یکنواخت از سیستم متغیر هوایی بهره‌ گرفت؛
 •    مدیر مجموعه می‌تواند به‌جای یک سیستم یک داکته از سیستم دو داکته استفاده کند.
علاوه بر این نکاتمی‌توان ترموستات‌های هوشمند و برنامه‌پذیر را که توانایی تنظیم دمای داخل را در زمان‌های مختلف دارند در ساختمان به اجرا بگذارند. این سیستم‌ها به تکنسین‌ها اجازه وضع قوانین برای روشنایی، تجهیزات ساختمانی و دیگر وسایل الکترونیکی را می‌دهد.

استراتژ‌های موفق تهویه فصلی

 این مقاله راهکارهای برای متخصصین ایرانی در تهویه فصلی است

زمانی که روزهای سوزان تابستان جای خود را به بادهای پاییزی می‌سپرند، مهندسان تأسیسات فرصتی می‌یابند تا نسبت به تغییر سیستم تهویه از سرمایش به گرمایش اقدام کنند. این موضوع چندان‌که به نظر می‌رسد ساده نیست، مخصوصاً هنگامی‌که درجه هوا در بعضی از شب‌های ابتدای پاییزی به ۰ تا ۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. گذاری موفقیت‌آمیز از سیستم سرمایشی به گرمایشی نیازمند مدیریتی حرفه‌ای بر تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی است. باید مطمئن باشیدکه ساکنان مجموعه در این دوره گذار از نهایت آسودگی برخوردار خواهند بود و همچنین تجهیزات مناسبی نیز به‌ کاربرده خواهد شد. برای این عمل مدیر و کارکنان به مجموعه‌ای از مسائل، سیستم‌ها و تجهیزات باید توجه کنند. مشکل زمان بیشتر سیستم‌های تهویه قدیمی قادر نیستند همزمان پاسخگوی سرمایش و گرمایش ساختمان باشند. معمولاً تغییر کارکرد این سیستم‌ها اوایل پاییز بین مهر و آبان و همچنین در ماه فروردین و اردیبهشت صورت می‌گیرد. تکنسین‌های تهویه مطبوع باید به اخبار هواشناسی و تغییرات آب و هوایی توجه داشته و تاریخچه تغییرات دمایی شهر را در نظر بگیرند، در بیشتر شهرهای ایران تغییر هوا از اواسط اکتبر آغاز می‌شود. البته در بعضی مناطق کوهستانی و سردتر این تغییر می‌بایست زودتر از این موعد صورت پذیرد و در قسمت‌های گرم‌تر و جنوبی‌تر حتی زمان تعویض سیستم و ایجاد گرمایشی ممکن است به ماه‌های آذر و دی کشیده شود. تنظیم درجه سرمایش و گرمایش هزینه‌ بالایی برای ساکنان و همچنین تأثیرات محیط‌زیستی زیادی نیز در پی دارد. در بیشتر مناطق مدیران در اواخر پاییز و زمستان دمای داخل ساختمان را میان۲۰ تا ۲۱ درجه سانتی‌گرادتنظیم می‌کنند. در ساختمان‌هایی مانند دفاتر اداری و دانشگاه‌ها که ساکنان امکان تنظیم دما را دارند، مدیریت باید قوانینی وضع کند تا همگان از حداکثر آسودگی برخوردار شوند. متأسفانه در اکثر مواقع  رضایت همه ساکنان غیرممکن است از همین روی شاید اشخاص تمایل داشته‌ باشند وسایل گرم‌کننده شخصی برای آسودگی خود داشته باشند اما این وسایل شدیداً مصرف انرژی ساختمان را بالا می‌برد و بسیاری از دانشگاه‌ها استفاده از این وسایل را ممنوع اعلام کرده‌اند. بااین‌حال مدیر مجموعه می‌تواند در تعاملی دوجانبه دمایی متناسب را برای همه ساکنان تنظیم کند. برای صرفه‌جویی بیشتر دمای داخل ساختمان‌ها شب‌ها و آخر هفته‌ها پایین‌تر تنظیم می‌شود و تا ۶۰ درجه فارنهایت (۱۵ درجه سانتی‌گراد) پایین‌ می‌آید. به نظر شما استفاده از سیستم های مستقل و مدرن برای هر واحد این نگرانی را از بین می برد؟ برای مشاوره مهندسی در این زمینه با ما تماس بگیرید

فن کویل کاستی گلدمن

one way cassette fan coil 300x200 فن کویل کاستی گلدمن فن کویل کاستی: فن کویل کاستی cassette fan coil  به دلیل زیبایی منحصر به فرد  و توزیع یکنواخت هوا مورد استقبال مهندسین معمار و تاسیسات قرار گرفته است. فن کویل کاستی یکطرفه  کوتاه ترین فن کویل روز دنیا
 • ظرفیت هوادهی ۳۰۰ تا ۶۰۰ فوت مکعب بر دقیقه
 • ایجاد جریان یکنواخت و مطبوع
 • دارای پمپ درین
 • سطح صدا بسیار پایین
 • مطابق با استاندارد روز اروپا EUROVENT
 • قابلیت اتصال به انواع مختلف چیلر
 • دارای ترموستات 
بیشترین کاربرد: در پروژه های مسکونی،  هتل ها ، کتابخانه ها ، اماکن تجاری کوچک جانمایی: زیر سقف  نزدیک دیوار pdf فن کویل کاستی گلدمندانلود کاتالوگ فن کویل کاستی یکطرفه   فن کویل کاستی چهار طرفه cassette fan coil goldman فن کویل کاستی گلدمن
 • ظرفیت هوادهی ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ فوت مکعب بر دقیقه
 • ایجاد جریان یکنواخت و مطبوع  و پرتاب باد از چهار طرف
 • دارای پمپ درین
 • سطح صدا بسیار پایین نسبت به سایر قن کویل ها
 • مطابق با استاندارد روز اروپا EUROVENT
 • قابلیت اتصال به انواع مختلف چیلر و مینی چیلر
 • قابلیت اتصال به انواع ترموستات 
بیشترین کاربرد: در پروژه های مسکونی،  هتل ها، کتابخانه ها ، اماکن تجاری کوچک و بزرگ جانمایی: زیر سقف pdf فن کویل کاستی گلدمندانلود کاتالوگ فن کویل کاستی چهار طرفه   لینک ها: صدای مشتری, خدمات پس از فروش  ۲۴ ساعتهنشانی گودمننمایندگان فروشگودمن, چیلر هوایی اسکروچیلر آبی اسکرو,چیلر هوایی اسکرال, چیلر هوایی, برج خنک کننده , کولر گازیچیلر آبی ,چیلر آبی اسکرال, فن کویل, مینیچیلر, داکت اسپلیت کم مصرف, پکیج پشت بامی,پکیج سرمایشی پشت بامی گلدمن, کویل آبگرم , درخواست کاتالوگمحصولات گودمن , گلدمن , کاتالوگ داکت اسپلیت , کاتالوگ چیلر ,کاتالوگ مینی چیلر ,کاتالوگ اسکرو , کاتالوگ اسکرال ,کاتالوگ محصولات گودمن , کاتالوگ گودمن ایران , کاتالوگ داکت اسپلیت, گلدمن اطلس ,هواساز هایژنیک , هواساز, فن فشار مثبت ahu ,air handling unit ,Air Handler,duct split ,Rooftop,hot water coil,chiller,fan coil,product air condition,GOODMAN , Inverter, Wall split, Gas Furnace

فن کویل گلدمن

نسل جدید فن کویل های شرکت گلدمن مطابق نیاز مشتری در دو مدل : و منطبق با اصول معماری داخلی یارائه می گردد. مزایا فن کویل های شرکت گلدمن :
 • دارای سطح صدای پایین و مطابق با استاندارد و شرایط آسایش
 • دارای ظاهری زیبا و بدنه کاملا مقاوم است
 • طراحی منحصر به فرد فن کویل ها  به گونه ایست که بر اساس شرایط محیطی مختلف هیچ گونه تغییر رنگ و حالتی نمی دهد
 • طراحی بدنه بدلیل از بین رفتن صذمات احتمالی به مصرف کننده فاقد نقاط نوک تیز می باشد
 • دارای کویل با لوله های مسی و فین های آلومینیومی موج دار سینوسی دارای پوشش جهت جلوگیری ار خوردگی
 • دارای پمپ درین در مدل کاستی یکطرفه و چهار طرفه و قابلیت نصب پمپ درین در داخل فن کویل سقفی توکار
راه حل شرکت گلدمن برای کاهش مصرف انرژی
 • نصب ترموستات در محل مناسب :
۱-در اصطلاح طراحی مهندسی ترموستات نباید روی دیوار پارتیشن(دیوار جداکننده ای که مابین دو فضا با شرایط تهویه متفاوت باشد و مانند دیوار خارجی سرویس بهداشتی ،دیوار جداکننده مابین واحد مسکونی و راه پله) قرار گیرد ۲- ترموسات نباید روبروی دریچه رفت هوا نصب گردد.
 • نصب شیر برقی
برای جلوگیری از ورود آب در گردش به کویل فن کویل در زمان رسیدن دما به دمای مطلوب (تنظیم شده ترموستات)
 • استفاده از فن های EC
 • تمیز نگه داشتن فیلتر ها

Pin It on Pinterest

گلدمن نمایندگی انحصاری گودمن در ایران