محاسبه مخزن ذخیره کویل دار آب گرم

محاسبات مخزن ذخیره کویل دار آب گرم مصرفی   یک آپارتمان ۸ واحدی  هر واحد دارای وان دوش و دو سرویس بهداشتی

مصرف کل مصرف واحد تعداد نوع وسیله بهداشتی
۳۲ ۲ ۱۶ دستشویی وتوالت خصوصی
۰ ۴ ۰ دستشویی وتوالت عمومی
۲۴۰ ۳۰ ۸ دوش
۱۶۰ ۲۰ ۸ وان حمام
۸۰ ۱۰ ۸ سینک آشپزخانه
۱۶۰ ۲۰ ۸ ماشین رختشویی
۶۷۲ بار حرارتی آب گرم مصرفی کل (GPH)

Storage tank with exchanger hot water goldman محاسبه مخزن ذخیره کویل دار آب گرمضریب تقاضا=۰٫۳

ضریب ذخیره=۱٫۲۵

ضریب اطمینان=۱۰ درصد

مصرف واقعی آب گرم مصرفی=بار حرارتی آب گرم مصرفی کلx ضریب تقاضا

مصرف واقعی آب گرم مصرفی= ۶۷۲x0.3 =201.6 gph

حجم ذخیره آب گرم مصرفی برحسب لیتر=مصرف واقعی آب گرم مصرفیx ضریب تقاضاxضریب ذخیره ۳٫۸x

حجم ذخیره آب گرم مصرفی= ۲۰۱٫۶*۱٫۲۵ *۱٫۱ *۳٫۸= ۱,۰۵۳٫۳۶ لیتر

بار حرارتی آب گرم مصرفی کلBtu/Hr=مصرف واقعی آب گرم مصرفیxضریب اطمینانx اختلاف دمای آب ورودی و خروجی مخزن ۸٫۳۳x

بار حرارتی آب گرم مصرفی کل=۲۰۱٫۶*۱٫۱*۸٫۳۳*(۱۴۰-۴۰)

بار حرارتی آب گرم مصرفی کل=۱۸۴,۷۲۶٫۰۸ Btu/Hr

در نتیجه از یک دستگاه منبع ذخیره آب گرم کویل دار با مشخصات ذیل استفاده می شود

تعداد مخزن ذخیره آب گرم مصرفی=۱

قطر مخزن=۱۰۰cm

ارتفاع داخلی=۱۹۰cm

ارتفاع کلی=۲۳۰cm

ضخامت ورق=۵mm

ظرفیت=Litre1500

 محاسبه کویل مخزن ذخیره آب گرم مصرفی:

بار حرارتی آب گرم مصرفی کل=۱۸۴,۷۲۶٫۰۸ Btu/Hr

مصرف واقعی آب گرم مصرفی= ۲۰۱٫۶ GPH

تعداد مخازن ذخیره آب گرم مصرفی=۱

دمای آب ورودی به منبع=۴۰

دمای آب خروجی از منبع=۱۴۰

دمای آب ارسالی از دیگ=۱۷۵

بار حرارتی هر منبع=۱۸۴,۷۲۶٫۰۸ Btu/Hr

ضریب هدایت حرارتی مس=۱۰۰ BTU/Hr.Ft2.F

سطح حرارتی کویل=۱۸۴,۷۲۶٫۰۸ /(۱۷۵-(۱۴۰+۴۰)/۲)/۱۰۰

حداقل سطح حرارتی کویل=۲۱٫۷۳۲۴۸ =۲۲ sq ft

قطر مخزن=۹۰cm

pdf محاسبه مخزن ذخیره کویل دار آب گرم دانلود مطلب محاسبات مخزن ذخیره کویل دار آب گرم مصرفی

 

 

Pin It on Pinterest