محاسبه مخزن ذخیره کویل دار آب گرم

محاسبات مخزن ذخیره کویل دار آب گرم مصرفی   یک آپارتمان ۸ واحدی  هر واحد دارای وان دوش و دو سرویس بهداشتی

مصرف کل مصرف واحد تعداد نوع وسیله بهداشتی
۳۲ ۲ ۱۶ دستشویی وتوالت خصوصی
۰ ۴ ۰ دستشویی وتوالت عمومی
۲۴۰ ۳۰ ۸ دوش
۱۶۰ ۲۰ ۸ وان حمام
۸۰ ۱۰ ۸ سینک آشپزخانه
۱۶۰ ۲۰ ۸ ماشین رختشویی
۶۷۲ بار حرارتی آب گرم مصرفی کل (GPH)

Storage tank with exchanger hot water goldman محاسبه مخزن ذخیره کویل دار آب گرمضریب تقاضا=۰٫۳

ضریب ذخیره=۱٫۲۵

ضریب اطمینان=۱۰ درصد

مصرف واقعی آب گرم مصرفی=بار حرارتی آب گرم مصرفی کلx ضریب تقاضا

مصرف واقعی آب گرم مصرفی= ۶۷۲x0.3 =201.6 gph

حجم ذخیره آب گرم مصرفی برحسب لیتر=مصرف واقعی آب گرم مصرفیx ضریب تقاضاxضریب ذخیره ۳٫۸x

حجم ذخیره آب گرم مصرفی= ۲۰۱٫۶*۱٫۲۵ *۱٫۱ *۳٫۸= ۱,۰۵۳٫۳۶ لیتر

بار حرارتی آب گرم مصرفی کلBtu/Hr=مصرف واقعی آب گرم مصرفیxضریب اطمینانx اختلاف دمای آب ورودی و خروجی مخزن ۸٫۳۳x

بار حرارتی آب گرم مصرفی کل=۲۰۱٫۶*۱٫۱*۸٫۳۳*(۱۴۰-۴۰)

بار حرارتی آب گرم مصرفی کل=۱۸۴,۷۲۶٫۰۸ Btu/Hr

در نتیجه از یک دستگاه منبع ذخیره آب گرم کویل دار با مشخصات ذیل استفاده می شود

تعداد مخزن ذخیره آب گرم مصرفی=۱

قطر مخزن=۱۰۰cm

ارتفاع داخلی=۱۹۰cm

ارتفاع کلی=۲۳۰cm

ضخامت ورق=۵mm

ظرفیت=Litre1500

 محاسبه کویل مخزن ذخیره آب گرم مصرفی:

بار حرارتی آب گرم مصرفی کل=۱۸۴,۷۲۶٫۰۸ Btu/Hr

مصرف واقعی آب گرم مصرفی= ۲۰۱٫۶ GPH

تعداد مخازن ذخیره آب گرم مصرفی=۱

دمای آب ورودی به منبع=۴۰

دمای آب خروجی از منبع=۱۴۰

دمای آب ارسالی از دیگ=۱۷۵

بار حرارتی هر منبع=۱۸۴,۷۲۶٫۰۸ Btu/Hr

ضریب هدایت حرارتی مس=۱۰۰ BTU/Hr.Ft2.F

سطح حرارتی کویل=۱۸۴,۷۲۶٫۰۸ /(۱۷۵-(۱۴۰+۴۰)/۲)/۱۰۰

حداقل سطح حرارتی کویل=۲۱٫۷۳۲۴۸ =۲۲ sq ft

قطر مخزن=۹۰cm

pdf محاسبه مخزن ذخیره کویل دار آب گرم دانلود مطلب محاسبات مخزن ذخیره کویل دار آب گرم مصرفی

 

 

نمونه محاسبه برج خنک کن

cooling tower calculation example

در انتخاب یک برج خنک کن مناسب به  دو پارامتر نیازمندیم :۱- دبی آبی کندانسور چیلر و ۲-درجه حرارت مرطوب محیط

به عنوان نمونه محاسبات برج خنک کن بیان شده است

cooling towers goldman نمونه محاسبه برج خنک کن

دبی آبی کندانسور چیلر= ۱۶۹ gpm

درجه حرارت آب ورودی به کندانسور چیلر = ۸۹٫۶ F

درجه حرارت آب خروجی از کندانسور چیلر= ۹۹٫۵ F

درجه حرارت مرطوب محیط تهران= ۶۵٫۷F

RANGE= درجه حرارت آب خروجی از کندانسور چیلر- درجه حرارت آب ورودی به کندانسور چیلر RANGE=99.5-89.6= 9.9 F

APPROACH= درجه حرارت آب ورودی به کندانسور چیلر- درجه حرارت مرطوب محیط تهران

APPROACH= 89.6-65.7 =23.9 F

در نتیجه از یک دستگاه برج خنک کن فایبر گلاس با مشخصات برج خنک کن گلدمن استفاده می کنیم

قطر برج خنک کن گلدمن= ۱۶۳ cm

ارتفاع برج خنک کن=۱۹۰cm

قدرت مصرفی برج خنک کن=۱ HP

مشخصات برقی= ۳۸۰-۳-۵۰

وزن خالص برج خنک کن کیلو گرم =۱۶۷

وزن در حال کار برج خنک کن کیلو گرم=۳۶۹

افت فشار برج خنک کن فوت=۶٫۶ّ

قطر لوله تخلیه اینچ=۱

قطر لوله پر کن اینچ=۳/۴

 

 

 

طراحی کانال در ساختمان

کانال کشیduct design طراحی کانال در ساختمان

کانال کشی در ساختمان جهت نیل به اهداف زیر استفاده می شود.

  •  انتقال و توزیع هوای گرم و سرد
  •  انتقال هوای تازه خارج ساختمان به داخل یا انتقال هوای نامناسب داخل به خارج از ساختمان

کانال کشی باید به گونه ای انجام شود که :

  • کمترین اصطکاک و افت فشار را ایجاد کند.
  • کمترین تبادل حرارتی با محیط را داشته باشد.
  • حداقل فضای ممکنه را اشغال کند.
  • تولید ارتعاش (سر و صدا) در آن به حداقل برسد.

شبکه های کانال معمولا براساس سرعت یا فشار هوای داخل آن طبقه بندی می شوند.

جدول ۱

حداکثر سرعت پیشنهادی برای شبکه کانال سرعت کم برحسب فوت بر ثانیه
عامل محدود عامل محدود کننده : افت فشار نوع ساختمان
کننده : صدا شاخه ها کانال اصلی
(کانال اصلی) برگشت رفت برگشت رفت
۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰ ۱۳۰۰ ۱۵۰۰ مسکونی-آسایشی-هتل-بیمارستان
۱۲۰۰ ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰ ادارات و دفاتر با مراجعین محدود
۱۵۰۰ ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰ ادارات عمومی و بانک ها ، فروشگاه ها و رستورانهای لوکس
۸۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰۰ ۱۳۰۰ تئاتر و سالن سخنرانی
۱۸۰۰ ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰ فروشگاه شلوغ و کافه تریا
۲۵۰۰ ۱۵۰۰ ۲۲۰۰ ۱۸۰۰ ۳۰۰۰ کارگاه های صنعتی

جدول ۲

کتاب تاسیسات طباطبایی کتابمهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزی دکتر مقیمان  فشار داخل کانال
۴/۳ ۳ ۲ پایین
۴/۳ ۶ -۴/۳ ۳ ۴ متوسط
۴/۱ ۱۲ -۴/۳۶ ۹ بالا

روش های طراحی کانال       

معمولا برای طراحی کانال از دو روش کاهش سرعت و اصطکاک یکسان استفاده می شود

  1. روش کاهش سرعت : در این روش نحوه عمل بدین صورت است که یک سرعت شروع برای کانال اصلی (خروج از فن) انتخاب می کنیم (با توجه به جدول ۱) سپس در مسیر کانال به طور دلخواه از مقدار این سرعت  کم می نمائیم حال با توجه به دبی هوا cfm  که از طریق محاسبات بار سرمایشی و نوع دستگاه انتخابی بدست آمده است و سرعت هوای تعیین شده، ابعاد کانال را از روی داکیلاتور بدست می آوریم.لازم به ذکر است که از این روش فقط برای تعیین ابعاد دریچه های خروج هوا استفاده می شود.
  2. روش اصطکاک یکسان (افت فشار ثابت)

در این روش با توجه به جدول ۱ یک سرعت برای کانال اصلی انتخاب می شود. به کمک این سرعت و دبی هوا در کانال اصلی ، ضریب افت فشار از روی داکتیلاتور بدست می آید که این ضریب برای کل شبکه کانال ها ثابت (in/100ft 0.1-0.08) در نظر گرفته می شود.

حال با داشتن ضریب اصطکاک و دبی هوا موجود، اقدام به تعیین ابعاد کانال از روی داکتیلاتور می نمائیم.

نسبت ظرافت : بیانگر نسبت ضلع بزرگتر به ضلع کوچکتر می باشد. در کانال با مقطع مستطیل ، بهترین حالت شرایطی با نسبت ظرافت بین ۱ و ۲ می باشد .نسبت ظرافت مقدار ۶ برای شاخه ها به ویژه کانال های تخلیه هوا می تواند استفاده شود. در تعیین ابعاد کانال معمولا سعی می شود یک بعد مقطع کانال (ارتفاع ) ثابت باشد و تغییر مقطع بیشتر بوسیله عرض کانال (ضلع افقی از مقطع )انجام گیرد. ابعاد مقطع کانال با اعداد زوج و برحسب اینچ بیان و در نقشه های تاسیسات ابتدا اندازه بعدی که دیده می شود (عرض کانال) و سپس بعد دیگر نوشته می شود.

 

سرعتهای توصیه شده برای سرعت هوا در دریچه
سرعت هوا (فوت بر دقیقه ) نوع ساختمان
۵۰۰-۳۰۰ سالن های ضبط صدا
۵۰۰-۷۵۰ ساختمان مسکونی- آپارتمان
۵۰۰-۷۵۰ اماکن مذهبی
۵۰۰-۷۵۰ اتاق خواب ختل
۵۰۰-۷۵۰ تئاتر
۵۰۰-۷۵۰ دفاتر با ارباب رجوع
۵۰۰-۸۰۰ دفاتر خصوصی بدون ارباب رجوع
۱۰۰۰ سینما
۱۰۰۰-۱۲۵۰ ادارات
۱۵۰۰ طبقات بالایی فروشگاه ها
۲۰۰۰ طبقات اصلی (شلوغ ) فروشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش مدارک فنی مهندسی تارنمای گودمن

بخش مدارک فنی مهندسی  تارنمای گودمن راه اندازی شد

شما می توانید مدارک فنی مهندسی مربوط به تاسیسات، تهویه مطبوع و علم مکانیک سیالات را از این بخش دنبال کنید

تازه های منتشر شده قابل دسترس عبارتند از:

فهرست بهای کلیه رشته ها سال۹۳

خواص سیالات در ۱ اتمسفر و ۲۰ درجه سانتیگراد

ویسکوزیته و چگالی آب در ۱ اتمسفر

ویسکوزیته و چگالی هوا در ۱ اتمسفر

 ضریب هدایت حرارتی مواد در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد

ضریب صدور کل سطوح در دماهای مختلف

ویسکوزیته سینماتیکی

 

 

 

محاسبه پمپ سیستم سرمایش

پمپ سیستم سرمایش :pump goldman محاسبه پمپ سیستم سرمایش

برای محاسبه پمپ در گردش سیستم سرمایش به دو مولفه هد و دبی نیاز داریم .

الف )دبی : دبی پمپ یا میزان آب دهی پمپ بر حسب گالن بر دقیقه برابر است با بار سرمایی چیلر بر حسب (Btu/hr ) تقسیم بر ۵۰۰۰

GPM = Q (BTU/HR) / 5000

ب) هد :در سیستم بسته گردشی آبی فشار دهش پمپ باید بر افت حاصل از طول شبکه لوله کشی, اتصالات, شیرآلات و افت تجهیزات غلبه کند که افت فشار ۲٫۵ فوت در هر ۱۰۰ فوت طول(برحسب واحد SI هر ۳۰ متر طول ۰٫۷ متر طول)

افت شبکه:       ۱۰۰/(H=(3Lx2.5

H=Lx0.075

H = هد بر حسب فوت Ft

۳L= طول لوله رفت(ft) از چیلر + طول لوله برگشت(ft)از چیلر + طول معادل وصاله ها ویا سه برابر طول لوله رفت (ft)

هد کل برحسب فوت برابر است با:

H (افت شبکه)+ (افت فشار در کویل هواساز یا فن کویل از روی کاتالوگ ) +(افت فشار درقسمت سردکننده چیلر از روی کاتالوگ )

دبی پمپ برج خنک کننده

برای تخمین دبی پمپ های برج خنک کننده متناسب با نوع چیلر به عنوان مثال تمامی چیلر های آبی شرکت گلدمن ۳GPM به ازای هر تن تبرید در نظر گرفت

  • برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی مهندسی با واحد مهندسی شرکت گلدمن تماس حاصل فرمایید.

 

Pin It on Pinterest