محاسبه مخزن ذخیره کویل دار آب گرم

محاسبات مخزن ذخیره کویل دار آب گرم مصرفی   یک آپارتمان ۸ واحدی  هر واحد دارای وان دوش و دو سرویس بهداشتی
مصرف کل مصرف واحد تعداد نوع وسیله بهداشتی
۳۲ ۲ ۱۶ دستشویی وتوالت خصوصی
۰ ۴ ۰ دستشویی وتوالت عمومی
۲۴۰ ۳۰ ۸ دوش
۱۶۰ ۲۰ ۸ وان حمام
۸۰ ۱۰ ۸ سینک آشپزخانه
۱۶۰ ۲۰ ۸ ماشین رختشویی
۶۷۲ بار حرارتی آب گرم مصرفی کل (GPH)
Storage tank with exchanger hot water goldman محاسبه مخزن ذخیره کویل دار آب گرمضریب تقاضا=۰٫۳ ضریب ذخیره=۱٫۲۵ ضریب اطمینان=۱۰ درصد مصرف واقعی آب گرم مصرفی=بار حرارتی آب گرم مصرفی کلx ضریب تقاضا مصرف واقعی آب گرم مصرفی= ۶۷۲x0.3 =201.6 gph حجم ذخیره آب گرم مصرفی برحسب لیتر=مصرف واقعی آب گرم مصرفیx ضریب تقاضاxضریب ذخیره ۳٫۸x حجم ذخیره آب گرم مصرفی= ۲۰۱٫۶*۱٫۲۵ *۱٫۱ *۳٫۸= ۱,۰۵۳٫۳۶ لیتر بار حرارتی آب گرم مصرفی کلBtu/Hr=مصرف واقعی آب گرم مصرفیxضریب اطمینانx اختلاف دمای آب ورودی و خروجی مخزن ۸٫۳۳x بار حرارتی آب گرم مصرفی کل=۲۰۱٫۶*۱٫۱*۸٫۳۳*(۱۴۰-۴۰) بار حرارتی آب گرم مصرفی کل=۱۸۴,۷۲۶٫۰۸ Btu/Hr در نتیجه از یک دستگاه منبع ذخیره آب گرم کویل دار با مشخصات ذیل استفاده می شود تعداد مخزن ذخیره آب گرم مصرفی=۱ قطر مخزن=۱۰۰cm ارتفاع داخلی=۱۹۰cm ارتفاع کلی=۲۳۰cm ضخامت ورق=۵mm ظرفیت=Litre1500  محاسبه کویل مخزن ذخیره آب گرم مصرفی: بار حرارتی آب گرم مصرفی کل=۱۸۴,۷۲۶٫۰۸ Btu/Hr مصرف واقعی آب گرم مصرفی= ۲۰۱٫۶ GPH تعداد مخازن ذخیره آب گرم مصرفی=۱ دمای آب ورودی به منبع=۴۰ دمای آب خروجی از منبع=۱۴۰ دمای آب ارسالی از دیگ=۱۷۵ بار حرارتی هر منبع=۱۸۴,۷۲۶٫۰۸ Btu/Hr ضریب هدایت حرارتی مس=۱۰۰ BTU/Hr.Ft2.F سطح حرارتی کویل=۱۸۴,۷۲۶٫۰۸ /(۱۷۵-(۱۴۰+۴۰)/۲)/۱۰۰ حداقل سطح حرارتی کویل=۲۱٫۷۳۲۴۸ =۲۲ sq ft قطر مخزن=۹۰cm pdf محاسبه مخزن ذخیره کویل دار آب گرم دانلود مطلب محاسبات مخزن ذخیره کویل دار آب گرم مصرفی    

Pin It on Pinterest

گلدمن نمایندگی انحصاری گودمن در ایران