بخش مدارک فنی مهندسی تارنمای گودمن

بخش مدارک فنی مهندسی  تارنمای گودمن راه اندازی شد شما می توانید مدارک فنی مهندسی مربوط به تاسیسات، تهویه مطبوع و علم مکانیک سیالات را از این بخش دنبال کنید تازه های منتشر شده قابل دسترس عبارتند از: فهرست بهای کلیه رشته ها سال۹۳ خواص سیالات در ۱ اتمسفر و ۲۰ درجه سانتیگراد ویسکوزیته و چگالی آب در ۱ اتمسفر ویسکوزیته و چگالی هوا در ۱ اتمسفر  ضریب هدایت حرارتی مواد در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد ضریب صدور کل سطوح در دماهای مختلف ویسکوزیته سینماتیکی      

ضریب صدور کل سطوح در دماهای مختلف

 
ضریب صدور کل سطوح در دماهای مختلف 

Material Temperature (oC) Total Emissivity

Iron

(i) Cast and polished ۲۰۰ ۰٫۲۱
(ii) Rusted plate ۱۹ ۰٫۶۹
(iii) Molten C.I. ۱۳۰۰ – ۱۴۰۰ ۰٫۲۹

Steel

(i) Polished ۱۰۰ ۰٫۰۶۶
(ii) Sheet, oxidized ۲۴ ۰٫۸۲
(iii) Plate, rough ۳۸ -۳۷۲ ۰٫۹۴ – ۰٫۹۷
(iv) Molten ۱۵۲۲ – ۱۶۵۰ ۰٫۴۳ – ۰٫۴۰

Aluminium

(i) Commercial sheet ۱۰۰ ۰٫۰۹
(ii) Heavily oxidized ۹۳ – ۵۰۵ ۰٫۲۰ – ۰٫۳۱
Copper; polished ۱۰۰ ۰٫۰۵۲
Chromium; polished ۱۰۰ ۰٫۰۷۵

Brass

(i) Polished ۱۰۰ ۰٫۰۶
(ii) Rolled plate ۲۲ ۰٫۰۶
Galvanized iron ۲۸ ۰٫۲۳
Silver; polished ۲۲۷ – ۶۲۷ ۰٫۰۲ – ۰٫۰۳۲
Tungestun filament ۳۳۲۰ ۰٫۳۹
Platinum filament ۲۷ – ۱۲۳۰ ۰٫۰۳۶ – ۰٫۱۹۲
Nichrome wire ۴۹ – ۱۰۰۰ ۰٫۶۵ – ۰٫۷۹
Aluminium paints ۱۰۰ ۰٫۲۷ – ۰٫۶۷
Oil paints ۱۰۰ ۰٫۹۲ – ۰٫۹۶
Glass ۲۲ ۰٫۹۴
Asbestos board ۲۳ ۰٫۹۶
Plaster; rough lime ۱۰ – ۸۷ ۰٫۹۱

Brick

(i) Red; rough ۲۱ ۰٫۹۳
(ii) Building ۱۰۰۰ ۰٫۴۵
(iii) Fire clay ۱۰۰۰ ۰٫۷۵
(iv) Magnesite (refractory) ۱۰۰۰ ۰٫۳۸
Flat black lacquer ۳۸ – ۹۴ ۰٫۹۶ – ۰٫۹۸
Water ۰ – ۱۰۰ ۰٫۹۵ – ۰٫۹۶
Candle soot ۹۷ – ۲۷۲ ۰٫۹۵۲
Lamp-black ۵۰ – ۱۰۰۰ ۰٫۹۶

 

Pin It on Pinterest

گلدمن نمایندگی انحصاری گودمن در ایران