طراحی کانال در ساختمان

کانال کشیduct design طراحی کانال در ساختمان

کانال کشی در ساختمان جهت نیل به اهداف زیر استفاده می شود.

  •  انتقال و توزیع هوای گرم و سرد
  •  انتقال هوای تازه خارج ساختمان به داخل یا انتقال هوای نامناسب داخل به خارج از ساختمان

کانال کشی باید به گونه ای انجام شود که :

  • کمترین اصطکاک و افت فشار را ایجاد کند.
  • کمترین تبادل حرارتی با محیط را داشته باشد.
  • حداقل فضای ممکنه را اشغال کند.
  • تولید ارتعاش (سر و صدا) در آن به حداقل برسد.

شبکه های کانال معمولا براساس سرعت یا فشار هوای داخل آن طبقه بندی می شوند.

جدول ۱

حداکثر سرعت پیشنهادی برای شبکه کانال سرعت کم برحسب فوت بر ثانیه
عامل محدود عامل محدود کننده : افت فشار نوع ساختمان
کننده : صدا شاخه ها کانال اصلی
(کانال اصلی) برگشت رفت برگشت رفت
۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰ ۱۳۰۰ ۱۵۰۰ مسکونی-آسایشی-هتل-بیمارستان
۱۲۰۰ ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰ ادارات و دفاتر با مراجعین محدود
۱۵۰۰ ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰ ادارات عمومی و بانک ها ، فروشگاه ها و رستورانهای لوکس
۸۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰۰ ۱۳۰۰ تئاتر و سالن سخنرانی
۱۸۰۰ ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰ فروشگاه شلوغ و کافه تریا
۲۵۰۰ ۱۵۰۰ ۲۲۰۰ ۱۸۰۰ ۳۰۰۰ کارگاه های صنعتی

جدول ۲

کتاب تاسیسات طباطبایی کتابمهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزی دکتر مقیمان  فشار داخل کانال
۴/۳ ۳ ۲ پایین
۴/۳ ۶ -۴/۳ ۳ ۴ متوسط
۴/۱ ۱۲ -۴/۳۶ ۹ بالا

روش های طراحی کانال       

معمولا برای طراحی کانال از دو روش کاهش سرعت و اصطکاک یکسان استفاده می شود

  1. روش کاهش سرعت : در این روش نحوه عمل بدین صورت است که یک سرعت شروع برای کانال اصلی (خروج از فن) انتخاب می کنیم (با توجه به جدول ۱) سپس در مسیر کانال به طور دلخواه از مقدار این سرعت  کم می نمائیم حال با توجه به دبی هوا cfm  که از طریق محاسبات بار سرمایشی و نوع دستگاه انتخابی بدست آمده است و سرعت هوای تعیین شده، ابعاد کانال را از روی داکیلاتور بدست می آوریم.لازم به ذکر است که از این روش فقط برای تعیین ابعاد دریچه های خروج هوا استفاده می شود.
  2. روش اصطکاک یکسان (افت فشار ثابت)

در این روش با توجه به جدول ۱ یک سرعت برای کانال اصلی انتخاب می شود. به کمک این سرعت و دبی هوا در کانال اصلی ، ضریب افت فشار از روی داکتیلاتور بدست می آید که این ضریب برای کل شبکه کانال ها ثابت (in/100ft 0.1-0.08) در نظر گرفته می شود.

حال با داشتن ضریب اصطکاک و دبی هوا موجود، اقدام به تعیین ابعاد کانال از روی داکتیلاتور می نمائیم.

نسبت ظرافت : بیانگر نسبت ضلع بزرگتر به ضلع کوچکتر می باشد. در کانال با مقطع مستطیل ، بهترین حالت شرایطی با نسبت ظرافت بین ۱ و ۲ می باشد .نسبت ظرافت مقدار ۶ برای شاخه ها به ویژه کانال های تخلیه هوا می تواند استفاده شود. در تعیین ابعاد کانال معمولا سعی می شود یک بعد مقطع کانال (ارتفاع ) ثابت باشد و تغییر مقطع بیشتر بوسیله عرض کانال (ضلع افقی از مقطع )انجام گیرد. ابعاد مقطع کانال با اعداد زوج و برحسب اینچ بیان و در نقشه های تاسیسات ابتدا اندازه بعدی که دیده می شود (عرض کانال) و سپس بعد دیگر نوشته می شود.

 

سرعتهای توصیه شده برای سرعت هوا در دریچه
سرعت هوا (فوت بر دقیقه ) نوع ساختمان
۵۰۰-۳۰۰ سالن های ضبط صدا
۵۰۰-۷۵۰ ساختمان مسکونی- آپارتمان
۵۰۰-۷۵۰ اماکن مذهبی
۵۰۰-۷۵۰ اتاق خواب ختل
۵۰۰-۷۵۰ تئاتر
۵۰۰-۷۵۰ دفاتر با ارباب رجوع
۵۰۰-۸۰۰ دفاتر خصوصی بدون ارباب رجوع
۱۰۰۰ سینما
۱۰۰۰-۱۲۵۰ ادارات
۱۵۰۰ طبقات بالایی فروشگاه ها
۲۰۰۰ طبقات اصلی (شلوغ ) فروشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest