معماری مینوسی

این معماری فاقد سیر تحول است و نمی توان پیوستگی آن را جستجو کرد .
وجود عوامل خارجی می تواد توضیح ظهور و محو شدن ناگهانی این تمدن باشد.
مینوسی کهن :
در هزاره سوم و اوایل هزاره دوم پیش از میلاد که کماکان در عصر نوسنگی هستند

دانلود مقاله معماری مینوسی

Pin It on Pinterest