هواساز

AHU goldman هواسازهواساز های منحصر به فرد گلدمن سری GMAU یکی از بهترین هواسازهای ارائه شده در دنیا می باشد که با استفاده دانش متخصصین و با  استفادهاز نرم افزار های به روز طراحی میگردد پس از مدل کردن هواساز در نرم افزار تمام تنش های وارد شده در بدنه بررسی و بهینه می گردد و پس از آن وارد بخش تولید می گردد پس از ساخت، هواساز در سالن های مجهز به فن آوری روز تست شده  و مطابق استاندارد بررسی کنترل کیفیت میگردد. pdf هواسازدریافت کاتالوگ هواساز گلدمن مشخصات فنی:
  شرح Unit Size GMAU
۰۰۲ ۰۰۳ ۰۰۴ ۰۰۶ ۰۰۷ ۰۱۰
Airflow range, cfm ۹۰۰– ۲۵۰۰ ۱۲۰۰– ۳۱۰۰ ۱۷۰۰– ۴۶۰۰ ۲۲۰۰– ۶۰۰۰ ۲۹۰۰– ۷۷۰۰ ۳۶۰۰– ۹۷۰۰
cfm @ 500 ft/min through large face area coil ۱۵۵۰ ۱۹۵۰ ۲۸۵۰ ۳۷۵۰ ۴۸۰۰ ۶۰۵۰
Height × width, inches ۲۶ × ۳۸ ۳۰ × ۴۰ ۳۰ × ۵۲ ۳۴ × ۵۸ ۳۶ × ۶۴ ۴۲ × ۶۶
Cooling coil face area, sq ft
Extended/staggered large ۳٫۹ ۴٫۸ ۶٫۶ ۸٫۵ ۱۰٫۷ ۱۳٫۵
Large ۳٫۱ ۳٫۹ ۵٫۷ ۷٫۵ ۹٫۶ ۱۲٫۱
Extended/staggered medium ۲٫۶ ۳٫۴ ۴٫۷ ۶٫۴ ۸٫۳ ۹٫۸
Medium ۲٫۱ ۲٫۸ ۴٫۱ ۵٫۶ ۷٫۴ ۸٫۸
Small N/A ۲٫۳ ۳٫۳ ۴٫۷ ۶٫۴ ۷٫۷
Fan section–depth, inches
Largest housed fan & motor avail. w/ top hor. dischg. ۳۲ ۳۲ ۳۶ ۴۰ ۴۰ ۴۶
Largest inline fan and motor available N/A N/A N/A N/A N/A ۴۴
Largest belt drive plenum fan & motor available N/A N/A N/A N/A ۳۴ ۴۲
Largest direct drive plenum fan & motor available N/A N/A N/A ۲۰ ۲۰ ۵۴
Largest twin fan and motor available N/A N/A N/A ۵۰ ۵۶ ۵۶
Largest 1 × ۳ fan array and motor available N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Largest 2 × ۲ fan array and motor available N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Largest 2 × ۳ fan array and motor available N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Mixing box–depth, inches
Mixing box only ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۲ ۲۴
Mixing box with flat filter ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۶ ۲۸
Mixing box with angular filter ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۴ ۴۶
Economizer–depth, inches
۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۴ ۴۸
Blender–depth, inches
Largest Kees ۱۸ ۲۰ ۲۴ ۲۶ ۲۸ ۳۴
Largest Blender Products IV ۱۸ ۲۲ ۲۶ ۳۰ ۳۴ ۳۸
Side load filter sections–depth, inches
Flat 2″ and 4″ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
۲″ angular ۳۲ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
Cartridge (12″ deep w/2″ pre-filter) ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲
Bag (36″ w/2″ pre-filter) ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
Front load filter sections–depth, inches
Cartridge (12″ deep w/2″ pre-filter) ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
Bag (36″ w/2″ pre-filter) ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
Face and bypass–depth, inches
Internal ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
External ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۴
Coil sections–depth, inches
Heating only (2-row water) ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
Cooling only (4-row water) ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸
Cooling only (6-row water) ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
Cooling & reheat (12-row cooling & 1-row heating) ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
Vertical cooling only (6-row water) ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶
Multizone coil section–depth, inches
۳-deck horizontal with dampers N/A N/A ۴۰ ۴۲ ۴۲ ۵۲
Access sections–depth, inches
۱۶″ deep ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
۲۴″ deep ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
۳۰″ deep ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
۳۶″ deep ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
۴۲″ deep ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
۴۸″ deep ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸
۵۴″ deep ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴
Diffuser–depth, inches
With housed fan ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶
With inline fan N/A N/A N/A N/A N/A ۱۸
Attenuator–depth, inches
Short ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
Medium ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲
Long ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴
Supply or return plenum–depth, inches
Top, bottom or end opening ۱۴ ۱۶ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲
* Based on typical industry sizes. Vision air handling units are available in 2 inch increments of height and width to fit the exact space requirements. Front load filter sections include 24″ upstream plenum section with tread plate for heavy duty floor liner.

برگشت به بالا

Data Unit Size GMAU
۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۶
Airflow range, cfm ۴۲۰۰– ۱۱,۲۰۰ ۵۰۰۰– ۱۳,۵۰۰ ۶۰۰۰– ۱۶,۰۰۰ ۷۳۰۰– ۱۹,۴۰۰ ۸۵۰۰– ۲۲,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰– ۲۶,۵۰۰
cfm @ 500 ft/min through large face area coil ۷۰۰۰ ۸۴۰۰ ۱۰,۰۵۰ ۱۲,۱۵۰ ۱۴,۱۵۰ ۱۶,۷۰۰
Height × width, inches ۴۲ × ۷۴ ۴۶ × ۸۰ ۴۶ × ۸۰ ۶۰ × ۸۶ ۶۰ × ۹۸ ۶۶ × ۱۰۲
Cooling coil face area, sq ft
Extended/staggered large ۱۵٫۴ ۱۸٫۳ ۲۱٫۹ ۲۷٫۴ ۳۱٫۹ ۳۷٫۱
Large ۱۴٫۰ ۱۶٫۸ ۲۰٫۱ ۲۴٫۳ ۲۸٫۳ ۳۳٫۴
Extended/staggered medium ۱۱٫۲ ۱۳٫۷ ۱۷٫۲ ۲۱٫۳ ۲۴٫۸ ۲۹٫۷
Medium ۱۰٫۲ ۱۲٫۶ ۱۵٫۸ ۱۸٫۲ ۲۱٫۲ ۲۴٫۱
Small ۸٫۹ ۱۱٫۲ ۱۴٫۴ ۱۶٫۷ ۱۹٫۵ ۲۲٫۳
Fan section–depth, inches
Largest housed fan & motor avail. w/ top hor. dischg. ۴۶ ۵۰ ۵۲ ۵۸ ۵۸ ۵۸
Largest inline fan and motor available ۴۴ ۵۰ ۵۴ ۶۴ ۶۴ ۷۰
Largest belt drive plenum fan & motor available ۴۲ ۴۸ ۵۲ ۵۶ ۵۸ ۶۲
Largest direct drive plenum fan & motor available ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۶۶ ۷۸ ۸۴
Largest twin fan and motor available ۵۸ ۵۸ ۶۶ ۶۶ ۷۴ ۸۲
Largest 1 × ۳ fan array and motor available N/A ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۶
Largest 2 × ۲ fan array and motor available N/A N/A ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۶
Largest 2 × ۳ fan array and motor available N/A N/A ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۶
Mixing box–depth, inches
Mixing box only ۲۴ ۲۶ ۳۰ ۳۲ ۳۲ ۳۶
Mixing box with flat filter ۲۸ ۳۰ ۳۴ ۳۶ ۳۶ ۴۰
Mixing box with angular filter ۴۶ ۴۸ ۵۲ ۵۴ ۵۴ ۵۸
Economizer–depth, inches
۴۸ ۵۲ ۶۰ ۶۴ ۶۴ ۷۲
Blender–depth, inches
Largest Kees ۳۶ ۳۸ ۴۲ ۴۶ ۴۸ ۵۸
Largest Blender Products IV ۴۰ ۴۶ ۴۸ ۵۲ ۶۰ ۶۴
Side load filter sections–depth, inches
Flat 2″ and 4″ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
۲″ angular ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۲ ۳۲ ۳۲
Cartridge (12″ deep w/2″ pre-filter) ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲
Bag (36″ w/2″ pre-filter) ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
Front load filter sections–depth, inches
Cartridge (12″ deep w/2″ pre-filter) ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
Bag (36″ w/2″ pre-filter) ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
Face and bypass–depth, inches
Internal ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
External ۲۴ ۲۶ ۳۰ ۳۲ ۳۲ ۳۴
Coil sections–depth, inches
Heating only (2-row water) ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
Cooling only (4-row water) ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸
Cooling only (6-row water) ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
Cooling & reheat (12-row cooling & 1-row heating) ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
Vertical cooling only (6-row water) ۳۶ ۳۶ ۴۲ ۴۸ ۴۸ ۵۴
Multizone coil section–depth, inches
۳-deck horizontal with dampers ۵۲ ۵۴ ۵۶ ۶۰ ۶۰ ۷۰
Access sections–depth, inches
۱۶″ deep ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
۲۴″ deep ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
۳۰″ deep ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
۳۶″ deep ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
۴۲″ deep ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
۴۸″ deep ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸
۵۴″ deep ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴
Diffuser–depth, inches
With housed fan ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۲۴ ۲۴ ۲۴
With inline fan ۱۸ ۱۸ ۲۲ ۲۶ ۲۶ ۲۸
Attenuator–depth, inches
Short ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
Medium ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲
Long ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴
Supply or return plenum–depth, inches
Top, bottom or end opening ۲۲ ۲۴ ۲۸ ۳۰ ۳۰ ۳۲
* Based on typical industry sizes. Vision air handling units are available in 2 inch increments of height and width to fit the exact space requirements. Front load filter sections include 24″ upstream plenum section with tread plate for heavy duty floor liner.

برگشت به بالا

Data Unit Size GMAU
۰۳۰ ۰۴۰ ۰۵۴ ۰۵۷ ۰۶۰ ۰۶۵
Airflow range, cfm ۱۱,۵۰۰– ۳۱,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰– ۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰– ۵۴,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰– ۵۷,۵۰۰ ۲۳,۱۰۰– ۶۱,۶۰۰ ۲۴,۶۰۰– ۶۵,۶۰۰
cfm @ 500 ft/min through large face area coil ۱۹,۳۰۰ ۲۴,۵۰۰ ۳۳,۳۰۰ ۳۵,۹۰۰ ۳۸,۴۵۰ ۴۱,۰۰۰
Height × width, inches ۶۸ × ۱۱۶ ۸۰ × ۱۲۰ ۹۲ × ۱۳۶ ۹۸ × ۱۳۶ ۱۰۴ × ۱۳۶ ۱۱۰ × ۱۳۶
Cooling coil face area, sq ft
Extended/staggered large ۴۲٫۹ ۵۸٫۰ ۷۶٫۹ ۸۲٫۰ ۸۷٫۱ ۹۲٫۲
Large ۳۸٫۶ ۴۹٫۰ ۶۶٫۶ ۲۴٫۳ ۲۸٫۳ ۳۳٫۴
Extended/staggered medium ۳۴٫۳ ۴۰٫۱ ۶۱٫۵ ۷۱٫۸ ۷۶٫۹ ۸۲٫۰
Medium ۳۰٫۰ ۳۵٫۷ ۵۱٫۲ ۵۱٫۲ ۵۶٫۴ ۶۱٫۵
Small ۲۷٫۹ ۳۱٫۲ ۴۶٫۱ ۴۶٫۱ ۵۱٫۲ ۵۶٫۴
Fan section–depth, inches
Largest housed fan & motor avail. w/ top hor. dischg. ۷۰ ۸۰ ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۲
Largest inline fan and motor available ۷۰ ۹۰ ۹۶ ۹۶ ۹۶ ۹۶
Largest belt drive plenum fan & motor available ۶۲ ۷۰ ۸۲ ۸۲ ۸۲ ۸۲
Largest direct drive plenum fan & motor available ۸۶ ۸۶ ۸۶ N/A N/A N/A
Largest twin fan and motor available ۸۲ ۸۲ N/A N/A N/A N/A
Largest 1 × ۳ fan array and motor available ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲
Largest 2 × ۲ fan array and motor available ۵۲ ۵۲ ۵۸ ۶۲ ۶۴ ۶۴
Largest 2 × ۳ fan array and motor available ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲
Mixing box–depth, inches
Mixing box only ۳۶ ۴۰ ۴۶ ۵۰ ۵۴ ۵۶
Mixing box with flat filter ۴۰ ۴۴ ۵۰ ۵۴ ۵۸ ۶۰
Mixing box with angular filter ۵۸ ۶۲ ۶۸ ۷۲ ۷۶ ۷۸
Economizer–depth, inches
۷۲ ۸۰ ۹۲ ۱۰۰ ۱۰۸ ۱۱۲
Blender–depth, inches
Largest Kees ۵۸ ۶۸ ۷۶ ۸۰ ۸۴ ۸۴
Largest Blender Products IV ۷۰ ۷۴ ۸۸ ۸۸ ۹۲ ۹۲
Side load filter sections–depth, inches
Flat 2″ and 4″ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
۲″ angular ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲
Cartridge (12″ deep w/2″ pre-filter) ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲
Bag (36″ w/2″ pre-filter) ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
Front load filter sections–depth, inches
Cartridge (12″ deep w/2″ pre-filter) ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
Bag (36″ w/2″ pre-filter) ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
Face and bypass–depth, inches
Internal ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
External ۳۸ ۴۴ ۵۰ ۵۴ ۵۶ ۵۸
Coil sections–depth, inches
Heating only (2-row water) ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
Cooling only (4-row water) ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸
Cooling only (6-row water) ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
Cooling & reheat (12-row cooling & 1-row heating) ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
Vertical cooling only (6-row water) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Multizone coil section–depth, inches
۳-deck horizontal with dampers ۷۰ ۷۶ ۸۸ N/A N/A N/A
Access sections–depth, inches
۱۶″ deep ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
۲۴″ deep ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
۳۰″ deep ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
۳۶″ deep ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
۴۲″ deep ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
۴۸″ deep ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸
۵۴″ deep ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴
Diffuser–depth, inches
With housed fan ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
With inline fan ۳۰ ۳۶ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸
Attenuator–depth, inches
Short ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
Medium ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲
Long ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴
Supply or return plenum–depth, inches
Top, bottom or end opening ۳۲ ۳۸ ۴۲ ۴۸ ۵۲ ۵۴
* Based on typical industry sizes. Vision air handling units are available in 2 inch increments of height and width to fit the exact space requirements. Front load filter sections include 24″ upstream plenum section with tread plate for heavy duty floor liner.

برگشت به بالا

Data Unit Size
۷۷ ۹۰ ۱۰۷ ۱۲۰ ۱۲۹
Airflow range, cfm ۲۹,۰۰۰– ۷۷,۵۰۰ ۳۳,۶۰۰– ۸۹,۵۰۰ ۴۰,۳۰۰– ۱۰۷,۴۰۰ ۴۵,۶۰۰– ۱۲۱,۸۰۰ ۴۸,۴۰۰– ۱۲۹,۰۰۰
cfm @ 500 ft/min through large face area coil ۴۸,۵۰۰ ۵۵,۹۰۰ ۶۷,۱۰۰ ۷۶,۲۰۰ ۸۰,۶۰۰
Height × width, inches ۱۰۸ × ۱۶۸ ۱۰۸ × ۱۹۲ ۱۲۲ × ۱۹۲ ۱۲۲ × ۲۱۶ ۱۲۲ × ۲۲۸
Cooling coil face area, sq ft
Extended/staggered large N/A N/A N/A N/A
Large ۹۶٫۸۸ ۱۱۱٫۹ ۱۳۴٫۲۵ ۱۵۲٫۲۵ ۱۶۱٫۲۵
Extended/staggered medium N/A N/A N/A N/A
Medium ۷۷٫۵ ۸۹٫۵ ۹۶٫۹۶ ۱۰۹٫۹۶ ۱۱۶٫۴۶
Small N/A N/A N/A N/A
Fan section–depth, inches
Largest housed fan & motor avail. w/ top hor. dischg. ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۲
Largest belt drive plenum fan & motor available ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸
Largest direct drive plenum fan & motor available ۹۴ ۹۴ ۹۴ ۹۴ ۹۴
Largest 1 × ۳ fan array and motor available ۵۸ ۶۲ ۶۲ ۶۴ ۶۴
Largest 2 × ۲ fan array and motor available ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴
Largest 2 × ۳ fan array and motor available ۵۸ ۶۲ ۶۲ ۶۴ ۶۴
Mixing box–depth, inches
Mixing box only ۶۴ ۶۴ ۷۲ ۷۲ ۷۲
Economizer–depth, inches
۱۱۸ ۱۱۸ ۱۳۶ ۱۳۶ ۱۳۶
Blender–depth, inches
Largest Kees ۶۸ ۷۲ ۸۰ ۸۴ ۸۴
Largest Blender Products IV ۷۸ ۸۶ ۹۲ ۹۲ ۹۲
Side load filter sections–depth, inches
Flat 2″ and 4″ ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴
Cartridge (12″ deep w/2″/۴″ pre-filter) ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴ ۲۲/۲۴
Bag (36″ w/2″/۴″ pre-filter) ۴۴/۴۶ ۴۴/۴۶ ۴۴/۴۶ ۴۴/۴۶ ۴۴/۴۶
Front load filter sections–depth, inches
Cartridge (12″ deep w/2″ pre-filter) ۲۰/۲۰ ۲۰/۲۰ ۲۰/۲۰ ۲۰/۲۰ ۲۰/۲۰
Bag (36″ w/2″ pre-filter) ۴۴/۴۴ ۴۴/۴۴ ۴۴/۴۴ ۴۴/۴۴ ۴۴/۴۴
Face and bypass–depth, inches
Internal ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
External ۵۸ ۵۸ ۶۴ ۶۴ ۶۴
Coil sections–depth, inches
Heating only (2-row water) ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲
Cooling only (4-row water) ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸
Cooling only (6-row water) ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸
Cooling & reheat (12-row cooling & 1-row heating) ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
Access sections–depth, inches
۱۶″ deep ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶
۲۴″ deep ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
۳۰″ deep ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
۳۶″ deep ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
۴۲″ deep ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
۴۸″ deep ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۸
۵۴″ deep ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴ ۵۴
Diffuser–depth, inches
With housed fan ۴۲ ۴۶ ۴۶ ۴۶ ۴۶
Attenuator–depth, inches
Short ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
Medium ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۲
Long ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴ ۶۴
Supply or return plenum–depth, inches
Top, bottom or end opening ۳۶ ۵۲ ۶۰ ۶۰ ۶۰
* Based on typical industry sizes. Vision air handling units are available in 2 inch increments of height and width to fit the exact space requirements. Front load filter sections include 24″ upstream plenum section with tread plate for heavy duty floor liner.

برگشت به بالا

       

نمایندگان فروش

iran goodman نمایندگان فروشتهران:

دفتر مرکزی: ۰۲۱۲۲۰۳۸۱۳۷

جهت اطلاع از نمایندگی فروش در استان ها  فقط با  شماره ۰۲۱۲۲۰۳۸۱۳۷ تماس حاصل نمایید.   فروش گودمن نمایندگان فروشمتخصصین و مهندسین  محترم دارای مهارت جهت درخواست همکاری و دریافت نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش فرم زیر را تکمیل نمایید.لازم به ذکر است تنها روش پاسخ گویی درخواست از طریق تکمیل فرم زیر می باشد.  

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

کد ملی (الزامی) خواهشمند است ارقام کد ملی را پشت سر هم بدون فاصله وارد نمایید

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس ( پیش شماره شهرستان وارد شود -مثال 02188841264)

شماره همراه ( پیش شماره وارد شود- مثال 0912124567)

استان محل درخواست

شهرستان محل درخواست

نوع درخواست

محل فعالیت

میزان تحصیلات

توضیح رشته تحصیلی مرتبط کلیه گرایش های مهندسی مکانیک

توضیح رشته تحصیلی غیر مرتبط کلیه سایر رشته ها

میزان سابقه کار تهویه مطبوع سال

کد امنیتی برای امنیت پیام شما
1856091189 نمایندگان فروش

لطفا کد امنیتی بالا را وارد نمایید . صفحه کلید حساس به حروف کوچک و بزرگ است

لطفا به پرسش زیر جهت امنیت بیشتر پاسخ دهید

      لینک ها: صدای مشتری, خدمات پس از فروش  ۲۴ ساعتهنشانی گودمننمایندگان فروشگودمن, چیلر هوایی اسکروچیلر آبی اسکرو,چیلر هوایی اسکرال, چیلر هوایی, برج خنک کننده , کولر گازیچیلر آبی ,چیلر آبی اسکرال, فن کویل, مینیچیلر, داکت اسپلیت کم مصرف, پکیج پشت بامی,پکیج سرمایشی پشت بامی گلدمن, کویل آبگرم , درخواست کاتالوگمحصولات گودمن , گلدمن , کاتالوگ داکت اسپلیت , کاتالوگ چیلر ,کاتالوگ مینی چیلر ,کاتالوگ اسکرو , کاتالوگ اسکرال ,کاتالوگ محصولات گودمن , کاتالوگ گودمن ایران , کاتالوگ داکت اسپلیت, گلدمن اطلس ,هواساز هایژنیک , هواساز, فن فشار مثبت ahu ,air handling unit ,Air Handler,duct split ,Rooftop,hot water coil,chiller,fan coil,product air condition,GOODMAN , Inverter, Wall split, Gas Furnace

ارتباط با ما

دفتر مرکزی: تهران، ملاصدرا، پلاک۲۴۲، طبقه چهارم
شماره تماس:  ۰۲۱۲۲۰۳۸۱۳۷  ۰۲۱۸۸۶۱۱۷۶۱  ۰۲۱۸۸۰۶۵۴۷۸    ۰۲۱۸۸۰۶۵۴۷۷
همراه:۰۹۱۲۹۵۷۸۷۵۹
    ۴rd Floor, No.242,Molla Sadra St., Tehran, Iran
 

info@goodman.ir

goodmanmfg@hotmail.com

location goodman ارتباط با ما  

نمایندگان فروش گودمن 300x93 ارتباط با ما

خدمات پس از فروش 300x93 ارتباط با ما

صدای مشتری1 300x93 ارتباط با ما

جهت دریافت اطلاعات و مشخصات فنی محصولات ما فرم زیر را تکمیل نمایید.  

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

نام شرکت

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس ( پیش شماره شهرستان وارد شود -مثال 02188841264)

شماره همراه ( پیش شماره وارد شود- مثال 0912124567)

گلدمن پاسخگوی شما به عنوان

استان محل درخواست

شهرستان محل درخواست

نوع درخواست

نوع محصول

ساخت

لطفا کد امنیتی را وارد نمایی
1886156217 ارتباط با ما
صفحه کلید به حروف کوچک و بزرگ حساس است

لینک ها: صدای مشتری, خدمات پس از فروش  ۲۴ ساعتهنشانی گودمننمایندگان فروشگودمن, چیلر هوایی اسکروچیلر آبی اسکرو,چیلر هوایی اسکرال, چیلر هوایی, برج خنک کننده , کولر گازیچیلر آبی ,چیلر آبی اسکرال, فن کویل, مینیچیلر, داکت اسپلیت کم مصرف, پکیج پشت بامی,پکیج سرمایشی پشت بامی گلدمن, کویل آبگرم , درخواست کاتالوگمحصولات گودمن , گلدمن , کاتالوگ داکت اسپلیت , کاتالوگ چیلر ,کاتالوگ مینی چیلر ,کاتالوگ اسکرو , کاتالوگ اسکرال ,کاتالوگ محصولات گودمن , کاتالوگ گودمن ایران , کاتالوگ داکت اسپلیت, گلدمن اطلس ,هواساز هایژنیک , هواساز, فن فشار مثبت ahu ,air handling unit ,Air Handler,duct split ,Rooftop,hot water coil,chiller,fan coil,product air condition,GOODMAN , Inverter, Wall split, Gas Furnace    

Pin It on Pinterest

گلدمن نمایندگی انحصاری گودمن در ایران