نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست

drawing mechanical 01 نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخستنقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست

هدف این بخش

معرفی نماد لوله ها، فیتینگ ها و شیرها درلوله کشی آب سرد و آب گرم

نقشه خوانی لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی
مسیر  و نحوه لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی
ترسیم نقشه های لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی

نماد های نقشه لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی 

لوله ها                      ………………………………..………………     Pipes

لوله آب سرد مصرفی                 ــ . ــ  . ــ . ــ  .  ــ . ـــ             Domestic Cold Water   

لوله آب گرم مصرفی                 ــ . . ــ  . . ــ . . ــ  . .  ـــ            Domestic Hot Water

لوله برگشت آب گرم مصرفی     ــ . . . ــ . . . ــ  . . . ــ . . . ـ      Domestic Hot Water Return 

نقشه خوانی:

شکل روبرو نقشه لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان یک طبقه را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود از ارائه جزییات نقشه های معماری خودداری شده.

نقشه خوانی آب مصرفی از کنتورشروع می شود. کنتور داخل ملک و نزدیک در ورودی ساختمان قرار دارد پس از کنتور شیر فلکه  (شیر کشویی)  Gate valve و شیر یک طرفه قرار دارد لوله آب سرد به سمت داخل ساختمان امتداد یافته و از آن برای وسایل بهداشتی مختلف انشعاب گرفته شده است انشعاب ها و شیرهای برداشت پس از کنتور به ترتیب عبارتند از:

شیر برداشت حیاط

آب گرم کن مخزن دار و یا پکیج شوفاژ زمینی

سینک ظرف شویی، سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

ماشین ظرف شویی، سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

ماشین رخت شویی، سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

یخچال، سایز لوله ورودی آب سرد مصرفی: یک دوم اینچ

سایز لوله شامل روشویی، توالت فرنگی، دوش سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

و شیربرداشت پاسیو سایز لوله ورودی آب سرد مصرفی: یک دوم اینچ

سرویس بهداشتی شامل روشویی، توالت شرقی، سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

مخزن شستشوی( فلاش تانک) و شیر برداشت بام سایز لوله ورودی آب سرد مصرفی: یک دوم اینچ

یاد آوری:

خط لوله برداشت آب حیاط تا کنار دیوار حیاط امتداد دارد.

برای یخچال های مجهز به یخساز و آب سرد کن لوله تغذیه جداگانه در نظر گرفته می شود.

برای آبیاری گلدان در پاسیو انشعاب آب سرد پیش بینی می شود.

شیر برداشت که در پشت بام قرار دارد که به دلیل این امتداد لوله ای به سمت پشت بام حرکت کرده در پلان قابل پیش بینی نمی باشد با نوشتن عبارت «شیر برداشت در بام » این موضوع را مشخص می کنند.

نماد شیرها     ………………………….   Valves

شیرشناور          FLOAT VAVLE نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست         Float Valve

شیرکشویی      Gate Valve نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست    Gate Valve

شیر کف فلزی  Globe Valve نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست     Globe Valve

شیر یک طرفه   check valve نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست       Chesk Valve

کنتورآب               Water meter نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست          Water Meter

نماد فیتینگ ها     …………………     Fittings

مهره ماسوره      union نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست       Union

فلنچ                   Flange نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست         Flange

پمپ خطی        pump نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست       Pump

پمپ زمینی           pump1 نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست        Pump

Pin It on Pinterest